Vad är egentligen upprättelse?

Många gånger när man talar om brottsoffer hamnar man i en diskussion om upprättelse, och upprättelse i den bemärkelsen att straffens längd inte överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Kristdemokraterna anser inte att samhället tjänar på längre och strängare straff generellt sett. Däremot finns ibland en obalans i hur olika brott bestraffas olika hårt. Exempelvis har ekonomisk brottslighet och narkotikabrott bestraffats oerhört mycket hårdare än exempelvis misshandelsbrott och andra våldsbrott. Alliansen har under förra mandatperioden genomfört en förändring just vad gäller allvarliga våldsbrott, därför att straffsaterna där faktiskt hade hamnat snett.

Det finns dock anledning att ytterligare se över olika straffsatser och det har gjorts i Påföljdsutredningen. I direktiven stod att utredaren ska analysera hur betydelsen av brottslighetens art kan begränsas och dess innebörd klart avgränsas. Vidare ska utredas vilken betydelse tidigare brottslighet ska tillmätas. Utredaren ska också undersöka behovet av förslag som ger flerfaldig brottslighet större genomslag vid påföljdsbestämningen eller som motverkar sådan brottslighet mer effektivt. Vidare ska användningen av fängelse analyseras och om de korta straffen kan minska samtidigt som trovärdigheten i systemet upprätthålls.

För mig som jurist tycker jag synen på brott och straff säger mycket om ett politiskt partis samhällssyn. Den kristdemokratiska ideologin sätter människan i centrum. Detta synsätt ligger till grund för hur vi vill att ett rättssamhälle ska vara uppbyggt. De värderingar som råder i ett samhälle avspeglas i samhällets rättssystem. Det finns en tydlig skillnad mellan oss Kristdemokrater och den rödgröna vänstern, inte enbart gällande straffsatser utan i synen om varje människas ansvar för sina egna handlingar.

Kristdemokraterna tycker att de som väl avtjänat sitt straff och verkligen vill och jobbar för att återanpassa sig till samhället, också skall få positiv respons, såväl under sin fängelsevistelse som efter.

Inom rättspolitiken har vi debatten nu under flera år gradvis rört oss mot ett mer etiskt förhållningssätt, i vilket också brottslingens personliga ansvar uppmärksammas mer och där upprättelsen för brottsoffret förbättrats. Straffsatsen måste spegla hur pass allvarligt brotten ses ute i samhället. De brott som föreslås är brott mot liv, hälsa, frihet och frid. Det pågår nu en utredning på ämnet – översyn av straffsatser för våldsbrott. Det handlar dock ej enbart om förlängda straff utan det gäller även att straffen är effektiva och avskräckande. Det har för flera brott visat sig, exempelvis sexualbrott, att själva strafftiden inte är avskräckande, utan att brotten ändock begås även efter en strafftidshöjning. Det är viktigt att det finns en proportionalitet och ekvivalens. Detta är bra men höjda fängelsestraff behöver inte alltid vara lösningen. Då vissa straffskalor är konstruerade så att de skall täcka in alla brottsfall så kan de ibland vara vida, för vida.

Alliansen genomförde under förra mandatperioden en rad förändringar som får positiva effekter för brottsdrabbade. Låt mig ta några exempel

– straffen för våldsbrott har skärpts.

– straffet för mord har skärpts så att man nu kan döma ut längre tidsbestämda straff än tidigare, eller till livstid.

– kontakt med barn i sexuellt syfte, så kallad grooming, har blivit olagligt.

– skärpt skadeståndsansvar för föräldrar vilket ökar chansen för den brottsdrabbade att få skadeståndet utbetalat.

– brott där barn är misstänkta gärningsmän ska i större grad än idag utredas.

– barnpornografilagen har skärpts.

– ny lag om så kallad stalkning, förföljelsebrott.

– preskriptionen har avskaffats för vissa allvarliga brott bland annat mord.

– obligatorisk medling infördes i januari 2008.

Allt detta är bra och har Kristdemokraterna bidragit med i regeringsställning. Men det finns mer kvar att göra. 

Debatten får inte bara handla om straffets längd och art/innehåll men det är en viktig fråga. Jag vill inte kommentera enksilda fall, tor inte det är bra när politiker göra det. Men jag vill ändå säga att jag tror på samhällstjänst för vissa brott, främst i de fall där de har koppling till brottet. Det är angeläget att kontinuerligt se över hur vi kan hjälpa de som utsatts för brott och de handlar det inte om ett fokus enbart på staff utan där handlar mycket om bemötande. För den som har blivit utsatt för ett brott är det oerhört viktigt att hela rättskedjan fungerar. Att bli sedd, förstådd, få bästa möjliga stöd och se ett allvarligt menat försök från myndigheternas sida att reda upp ett brott, är alla viktiga delar. I måndagens budgetdebatt kommer jag tala mer om just bemötandefrågor. För det är viktigt när vi talar om upprättelse för brottsutsatta.

Var social, dela med dig!
, ,