Ändra LAV – trygga våra hem

Skriver i GP idag – Ändra LAV – trygga våra hem

ngen vill faktureras flera hundra tusen kronor i avloppskostnader. Ändå är LAV (Lagen om allmänna vattentjänster) den bittra orsaken till att människor i storstädernas kranskommuner tvingas utöka sina banklån eller tvingas sälja sitt älskade lantställe eller länge inbodda hus, skriver Caroline Szyber (KD).

I utredningen som föregick lagen fanns utrymme att teknikneutralt nå miljökravet till ett rimligt pris. Det är fullt möjligt att upprätta moderna, slutna system som hållbart respekterar naturens förutsättningar. Samfällighetsföreningar i berörda byar och bostadsområden kunde dela på kostnaderna och göra upphandlingen till en rimlig kostnadsbild. Även miljöminister Åsa Romson bekräftar detta i ett svar på en statsrådsfråga jag ställt henne under våren. Tyvärr har dock en rättspraxis utvecklats som lägger allt ansvar i kommunernas händer för att bygga upp kostsamma och energislukande ledningssystem. Åsa Romson anger ingen kännedom eller låtsats inte om denna verklighet i sitt svar på frågan. Det förekommer också att gatukostnader påförs och dubblerar insatsbeloppet eftersom tunga fordon behöver komma fram för att gräva.
Bromsar inflyttning

Gasellkommuner med goda förutsättningar för tillväxt som kantar våra största städer drar sig för att göra de detaljplaner som krävs för att möjliggöra att flera flyttar in. De vet att den sociala kostnaden blir stor för de som tvingas därifrån, kostnaden för de som överväger att flytta dit rubbas också när kommunalt V/A ska tas in i kalkylen.

Åsa Romson ser inte något som hindrar en fastighetsägare att ansöka hos kommunen om tillstånd till en egen lösning. Men idag räcker det med att en av de boende i en bebyggelse lyfter behovet av kommunalt VA för att kommunens plikt att börja lägga rör ska träda in.

Lagstiftningen behöver förändras så att samfällighetsföreningar själva kan ges i uppgift att lösa sin V/A-fråga. Det bör också krävas en majoritet av boende i en samlad bebyggelse för att begära ett kommunalt V/A.

Dagens ordning för vatten och avlopp förhindrar drömmen om ett eget hus. Dagens ordning tvingar mångårigt boende att sälja sina fastigheter. Dagens ordning punkterar också tillväxttakten för expansiva regioner och miljöarbetet för rent vatten. Därför bör den ändras.
Caroline Szyber (KD) riksdagsledamot och ordförande i Civilutskottet

Var social, dela med dig!
,