Äntligen en proposition på riksdagens bord

Idag var det debatt i kammaren – Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

Herr/fru talman

Bostadsbristen är i dag på allas läppar. Läget verkar bara bli allvarligare för varje vecka. Trots att det nu byggs mer än det gjort på mycket, mycket länge är behovet större än på mycket, mycket länge. Sverige växer och vi växer fort, snabbare än någonsin tidigare.

Utmaningarna är många. Förslagen till lösningar som haglar i debatten är också ganska många och skiftande. Det är delar av bostadspolitikens dilemma. Den utgör en komplicerad väv av orsakssamband. Vill vi skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande så måste åtgärder sättas in på vitt skilda områden. Det finns ingen quick-fix.

Vi debatterar idag äntligen en proposition från nuvarande regering, en proposition vars arbete påbörjades under Kristdemokraternas och övriga Alliansens tid och som nu till slut landat på riksdagens bord. Den innehåller flera viktiga ändringar i plan- och bygglagen för att göra plan och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Något som är viktig idag när vi har rekordlånga processer för byggnation. Det som var oroande med den proposition regeringen lagt fram är till sitt genomförande inte sådan att dess genomförande leder till fler bostäder i sig. Regeringen tycks inte vilja att till fullo genomföra reformer som uttrycks på flera områden i motionen. Dels i en tveksamhet att till fullo utforma tidsfrist för bedömningen av en ansökan om bygglovsbefriade åtgärder, dels i oviljan att vilja ta i den s.k. vetorätten som fastighetsägare har före genomförandetidens utgång enligt 4 kap. 39 § PBL. Sverige har en närmast akut bostadsbrist som verkar tillväxthämmande och beskär enskildas handlingsfrihet för karriär- och livsval. Att då regeringen tvekar inför att låta reformarbetet fortsätta vinna mark på det sätt som den alliansledda regeringen gjorde, är beklagligt och riskerar hämma dagens mycket goda bostadstillväxt.

Herr/fru talman
Ur ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv bör det också ligga i kommuners intresse att deras handläggning genomförs skyndsamt. Kommuner som genomför en snabb hantering av anmälningsärenden bejakar också utvecklingen för sin kommun. Kristdemokraterna anser att en tidsfrist bör konkretiseras och till den knyta sanktioner. Att döma av den breda variation för handläggningstid som idag går att iaktta i landets kommuner, är det motiverat att förorda ytterligare incitament eller sanktioner för att tidsfrister verkligen ska uppfyllas av kommunerna.

Inaktuella detaljplaner försvårar eller omöjliggör ofta önskvärda förändringar. Det är angeläget att förenkla förfarandet när det gäller äldre fastighetsbestämmelser eftersom i synnerhet äldre tomtindelningar ofta uppfattas som ett hinder för utveckling. Vi anser att regeringens förslag om områdets indelning i fastigheter eller om servitut, ledningsrätter och liknande rättigheter enligt 4 kap. 18 § plan- och bygglagen eller motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser ska kunna upphävas efter genomförandetidens slut, borde utökas till att också omfatta utformningen av byggnadsverk och tomter, i syfte att öka möjligheterna för byggnadsnämnder att bl.a. tillgodose de boendes önskemål. En sådan ordning i kombination med de föreslagna åtgärderna för att förändra fastighetsindelningen, skulle på ett kraftfullare sätt bidra till en större flexibilitet och frihet för kommuner att i samråd med de boende modernisera och bättre utnyttja för bostäder redan detaljplanelagda områden.

Jag passar också på att i detta sammanhang påminna om de av riksdagen beslutande riktvärdena för trafikbuller som angavs till 60 dBA som normalvärde och 65 dBA vid studentbostäder, uppmätt vid fasad. Regeringen måste snarast besluta om ny förordning med anledning av riksdagens tillkännagivande.

Bifall till reservation 3

Update:
Media om detta betänkande där bland annat min motion ledde till ett tillkännagivande

Var social, dela med dig!