Alla har rätt till en andra chans

En viktig fråga inför valet är de ytterligare ansträngningar som måste göras för att minska antalet nya brottslingar. Kristdemokraterna vill samtidigt verka för att dömda brottslingar inte ska återfalla i brott efter avtjänat straff. Kristdemokraterna tycker att de som väl avtjänat sitt straff och verkligen vill och jobbar för att återanpassa sig till samhället, också skall få positiv respons, såväl under sin fängelsevistelse som efter. Den kristdemokratiska ideologin sätter människan i centrum. Detta synsätt ligger till grund för hur vi vill att ett rättssamhälle ska vara uppbyggt. De värderingar som råder i ett samhälle avspeglas i samhällets rättssystem.

Kriminalvården kom under Socialdemokraternas 12 år av styre att handla allt mindre om vård och allt mer om förvarning. Problemen med uppror och narkotika på anstalterna var då stora. Detta har blivit lite bättre, för oss inom alliansen är kriminalvårdens huvuduppgifter är att verkställa påföljderna fängelse och skyddstillsyn, att ansvara för övervakning av villkorliga frigivna, att verkställa föreskrifter om samhällstjänst och utföra personalutredningar i brottsmål. Kriminalvården ska vidta åtgärder som påverkar den dömde att inte återfalla i brott och att upprätthålla en human människosyn, god omvårdnad och ett aktivt påverkansarbete.

Vi i Kristdemokraterna tycker det är viktigt med tydlig respons när människor vill förbättra sig. Att de får fördelar när de sköter sig. I detta sammanhang är motivationssystemet som Kriminalvården har ett bra och välfungerande system på vägen till återanpassning. Belöning är något viktigt – en positiv markör, tydligt och aktiv beteende för att de vill förändra sitt liv. Det är viktigt att människor som på ett tydligt och aktivt sätt vill ändra tänkande, beteende och förändra sitt liv uppmuntras. Belöningssystemet är nära sammankopplat med säkerhet, skötsamhet, sysselsättning och utevistelser. Andra delar som kan knytas till systemet är besök, fritidssysselsättning, innehav på bostadsrum, antal TV-kanaler mm. Att i högre grad än tidigare premiera en positiv utveckling är ett steg framåt. Om de intagna lever upp till förväntningar som ställs på dem i fängelserna, ja då torde detta te sig som ett tecken på att de kommer att leva upp till förväntningarna ute i samhället. Dock skall sägas att resultatet påverkas dels av den intagnes vilja att återanpassa sig och dels hur samhället tar emot en person efter frigivningen. De intagna måste ges kraft till att vilja resa upp sina liv och känna att de kommer ges en andra chans och åter kunna kom in i samhället.

Kriminalvården ska ge interner verktyg att ta till vara sina liv, utveckla sina färdigheter och kunna gå ut i frihet utan att komma tillbaka till kriminalvården. I mycket handlar det om att behandla människor som är drogberoende. Det är oerhört viktigt att samhällets stöttning fortsätter även efter frigivningen genom hjälp till bostad, arbete, utbildning och andra återanpassande åtgärder för att möjligheten att kunna leva ett liv utan brottlighet ska maximeras.

Var social, dela med dig!
, ,