Ny delgivningslag

Skriver med Allianskollegorna om ny delgivningslag

läs nedan eller här
Ökad effektivitet med ny delgivningslag
Alliansen har sett problemet och nu kommit med åtgärder som ska minska problemen med inställda rättegångar. Därför införs nu en ny modern delgivningslag, skriver Johan Linander, Caroline Szyber, Pia Hallström och Johan Pehrson.

Under en tid har problemen med uteblivna vittnen och gärningsmän i rätten vuxit sig till ett allt större problem. Rättegångar har fått ställas in i allt större utsträckning. Värst är problemen i brottmål där nästan en rättegång av fyra får ställas in, oftast på grund av delgivningsproblem. Samhällskostnaderna för detta är naturligtvis ett problem, i en redan pressad situation för domstolarna innebär detta ett resursslöseri. En ännu större kostnad kan dock det skadade förtroendet för rättsväsendet bli, om detta tillåts fortsätta.

Utebliven eller felaktig delgivning kan dessutom leda till att åtals- eller fordringspreskription inträder, det vill säga att tiden går ut för att väcka åtal eller kräva fordran. Det kan också leda till att en rättegång eller annan myndighetsprövning måste göras om. I civilrättsliga tvister kan delgivningssvårigheter leda till att enskilda personer lider rättsförluster, t ex genom att en gäldenär ges tillfälle att ta undan egendom eller på annat sätt försämra sin ekonomiska situation till borgenärernas nackdel.

Alliansen har sett problemet och nu kommit med åtgärder som ska minska problemen med inställda rättegångar. Därför införs nu en ny modern delgivningslag. Delgivningslagen fyller en viktig funktion ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Reglerna ska ge garantier för att en person som berörs av ett mål eller ett ärende har kunnat ta del av innehållet i de aktuella handlingarna. Samtidigt får reglerna inte hindra eller försena rättegångar och andra rättsliga förfaranden. Bestämmelserna ska tillgodose kraven på både effektivitet och rättsäkerhet.

Den nya delgivningslagen förenklar delgivningen på flera sätt. Ett nytt teknikneutralt delgivningssätt, muntlig delgivning, införs. Bestämmelsen om förenklad delgivning görs teknikneutral, såtillvida att handlingen och kontrollmeddelandet ska skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress. Om den adressen inte kan användas får handlingen och kontrollmeddelandet skickas till delgivningsmottagarens folkbokföringsadress. Om inte heller detta fungerar får kungörelsedelgivning användas. Att teknikneutralitet införs i systemet är positivt, det innebär en tydlig modernisering och öppnar upp för användandet av elektronisk kommunikation.

Vidare införs privat stämningsmannadelgivning, som ett komplement till den offentliga delgivningsverksamheten. All personal hos ett auktoriserat delgivningsföretag ska vara godkänd vad gäller laglydnad och lämplighet. Länsstyrelsen sköter godkännanden, auktorisation och tillsyn för de auktoriserade delgivningsföretagen.

Med den nya moderna delgivningslagen kommer delgivningarna att fungera bättre. Så får vi en ökad effektivitet i rättskedjan och vi undviker det resursslöseri som inställda rättegångar innebär.

Johan Linander (C)

Skåne, vice ordförande i justitieutskottet

Caroline Szyber (KD), Stockholm

Pia Hallström (M)

Johan Pehrson (FP), Örebro

Samtliga är riksdagsledamöter i justitieutskottet

Var social, dela med dig!
,