Många debatter under våren – denna gång straffrättslig debatt

Om ni letar efter mig under våren kolla då i kammaren eller på mitt riksdagsrum för där kommer jag sitta och skriva de minst 22 anföranden/debatter som jag sedan ska hålla i kammaren denna vår. Idag var jag uppe i två debatter, en om PNR och en som berörde motioner från allmänna motionstiden på det straffrättsliga området.

I det straffrättsliga debatten fokuserade jag bland annat på människohandel, sexköpslagen, civilkuragelag och utvidgat hetslagstiftning. Se nedan del av tal samt läs hela här. Fokus är från en motion jag själv skrivit under på och lagt om jag nu hade fått lägga i eget utskott men som nu Otto von Arnold lade, läs den här. Det är tidigare riksdagsledamot Ingvar Svensson har tidigare länge drivit frågan,

I dag debatterar vi, som sagt, straffrättsliga frågor. Det är drygt 100 motionsyrkanden. Dessa rör bland annat brott, straffmätning och påföljder. 

Det är flera viktiga motioner som har väckts, men är det något som är viktigt i politiken så är det att inte slå in öppna dörrar eller föregå utredningar och politiska processer.  

Mina allianskolleger har lyft fram ny lagstiftning, nya åtgärder som vi har vidtagit samt utredningar som vi har tillsatt. 
Jag tänkte ändå belysa några av de här motionerna särskilt. När det gäller brott mot utsatta grupper och ökad rättstrygghet för homo- och bisexuella samt transpersoner vill jag lyfta fram den kristdemokratiska motionen där det också yrkas på en utvidgad hatbrottslagstiftning. Det är en viktig fråga som har berörts av flera andra tidigare i dag. 
I den diskrimineringslag som trädde i kraft den 1 januari 2009 är en av de nya diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck, där alla transpersoner utom transsexuella ingår. Diskriminering av transsexuella behandlas lagtekniskt under diskrimineringsgrunden ”kön”. Kristdemokraterna var pådrivande bakom införandet av denna nya diskrimineringsgrund då vi anser att transpersoner många gånger är utsatta för fördomar och andra människors okunskap på ett sätt som föranleder trakasserier och annat missgynnande. 
 
Som framgår av betänkandet har utskottet redan för ett år sedan uttalat förståelse för synpunkterna men uttalat att lagstiftningen torde vara tillämplig på situationer där en person eller en grupp kränks på grund av exempelvis transsexualism. Jag ser det som viktigt att alla får ett skydd, och jag kommer att följa den här frågan framgent. Skulle det framkomma att en domstol inte gör denna tolkning, det vill säga inte inkluderar även transpersoner, kommer jag att se till att vi återkommer i frågan och verkar för en förändring. 
Dagen avslutades men en lååång votering då SD yrkat bifall till samtliga sina reservationer, vilket var många, men lamporna på fotot ovan visar att det var tydligt att utskottets betänkande vann.
Var social, dela med dig!