Viken av lokalsamverkan

Det har blivit många debatter denna vår och det är inte klart än utan i eftermiddag en debatt till om ökade möjligheter att komma överens. Sedan debatt med anledning av S utskottsiniativ om anmälningsplikt. Förra veckan hade vi debatt om Riksrevisionens rapport om polisens brottsförebyggande arbete.
Lokal samverkan är viktigt i det brottsförebyggande arbete vilket jag också belyste i anförandet.

Herr talman! Fokus i rättspolitiken är att motverka brott. Därför sätter vi alla stort fokus på just det brottsförebyggande arbetet. Med ett gediget brottsförebyggande arbete på alla plan kan vi i framtiden få färre brottsoffer. Det brottsförebyggande arbetet startar redan i familjen. Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet är central. Men även andra signalgivare i denna process har stor kompletterande betydelse, till exempel förskolan, skolan och socialtjänsten.  

Skolan har stor betydelse då det gäller att förmedla värderingar och bygga en värdegrund. Därför har Kristdemokraterna gång på gång betonat vikten av att skolan inte kan vara värdeneutral. Skolan har ett ansvar att föra etiska samtal och måste markera gränser för vad som är tillåtet och inte tillåtet, vad som är rätt och fel.  

Även polisens brottsförebyggande arbete är viktigt. Med fler poliser på plats kan det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklas. Det är viktigt att polisen har tid och möjlighet att möta och samtala med ungdomar ute på skolorna och på stan. Med ökad närhet mellan polis och medborgare ökar tryggheten i samhället.

Det finns en stor förändringspotential inom polisen, och det visar också denna rapport som Riksrevisionen tagit fram. Alliansregeringen har också i regleringsbrevet för Rikspolisstyrelsen för 2011 poängterat vikten av det brottsförebyggande arbetet såväl för polisen själva som i samverkan med andra samhällsaktörer.  Över huvud taget behöver brottsförebyggande och brottsutredande insatser bli mer lokalt anpassade, anser vi kristdemokrater. När lokala handlingsplaner för det brottsförebyggande arbetet tas fram efterlyser polisen ofta en dialog med det övriga samhället, inte minst med lokala politiker. För att det samarbetet ska fungera är det viktigt att man har en gemensam problembild. Vilka områden är mest brottsbelastade? Var ska en ny polisstation hamna? När och var behövs särskilda punktinsatser från polisens sida? Hur kan brottsoffer och vittnen bäst stödjas? Hur kan ideella organisationer och volontärer dras in i arbetet på ett bättre sätt?  

Alla dessa frågor måste det tas ett helhetsgrepp på med input från samhällets alla aktörer om vi ska komma till rätta med brottsligheten på ett bättre sätt. Det är ett arbete som pågår på vissa håll, men det behöver utvecklas betydligt mer.  

Det händer saker med det brottsförebyggande samverkansarbetet mellan polisen och kommuner, och ett utvecklat samarbete finns i 73 procent av landets kommuner.  De reservationer som Socialdemokraterna har för att påtala att det behövs göras saker tycker jag är lite konstiga. Det får dem att låta som att alliansregeringen inte har gjort något eller inte vill göra något alls. Riksrevisionen ger själv bilden att regeringen har tagit vissa initiativ. 

Precis som mina allianskamrater har sagt här i dag säger jag det en gång till: Det har tagits initiativ, men det finns stor förändringspotential och fler initiativ att ta. Detta arbete pågår. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna.

Var social, dela med dig!
, , ,