Rättshjälp – dags att utveckla systemet

Inom juristkåren men också bland många som blivit berörda finns en stor debatt om rätten till rättshjälp och om taxan. För låg? för snävt? För olika tolkningar? Hur mycket behöver systemet utvecklas?

Principen om den enskildes tillgång till rättssystemets skydd (”access to justice”) är av grundläggande betydelse i rättsstaten. Principen om access to justice innebär inte bara att medborgarna formellt skall ha tillgång till rättsskydd utan även att den enskilde i realiteten skall kunna utnyttja rättssystemet för att genomdriva sin rätt. Risken att någon avstår från att vända sig till domstol eller från att låta sig företrädas av ett juridiskt ombud på grund av kostnaden innebär ett hot mot nyssnämnda princip och mot den enskildes rättssäkerhet. En annan grundläggande princip i rättsstaten är likhet inför lagen. Rättsstaten skall garantera att mindre bemedlade personer har samma tillgång till rättssystemet som andra. Likhet inför lagen betyder också att parterna, när de väl hamnat inför domstolen, skall vara lika väl rustade.

Tidningen Advokaten ställde frågan till riksdagspartierna nedan ser ni mina svar:

Tanken med systemet är bra, däremot har det hänt en del som gör att man kanske måste se över dagens system. Det är exempelvis ett problem att allt färre jurister väljer att bli humanjurister för att de anser att taxan är så låg. Försäkringsbolagen gör också egna tolkningar av vad som är skäligt arvode i förhållande till domstolarna. Vad som ska ingå i rättsskyddet har vi diskuterat och det är en svår fråga. Det är som alltid en avvägning . Vårdnadstvister kan hålla på i år och jag tycker att det måste finnas en rimlig gräns för när man inte längre kan ta upp statens resurser för att bråka. Det ska kosta att processa.

Det är rimligt att beloppen ska höjas med någon form av indexuppräkning eller liknande. Möjligtvis kan man kanske tänka sig en utveckling av den trappa som finns att den sträcker sig lite längre så att man får viss subvention vid lite högre årsinkomst. Det behövs också en bättre förutsägbarhet om när rättsskydd och rättshjälp ges och att det inte ska skilja sig så mycket åt mellan olika försäkringsbolag. Det är svårt att ändra på rättsskyddsförsäkringars undantag och karensregler men en viktig fråga för många.

Var social, dela med dig!
,