Min motion blir verklighet!

Ytterligare en av mina motioner har gått igenom i rikdsagen är min tredje!

Motionen handlar om lägre beviskrav för barn i utlänningslagen genom att ”synnerligen ömmande omständigheter” ersätts av ”särskilt ömmande omständigheter”. Och blir verklighet genom migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet och idag på utskottet bifölls motionen!

Det finns inget som påverkar mig så starkt som berättelser om hur människor flyr från svåra förhållanden med krig, svält, våldtäkter, trakasserier, tortyr och våld. De flyr från svåra umbäranden och ofta med risk för sitt eget liv. Många gånger är det barn som flyr, ensamma eller tillsammans med sin familj. Ibland glöms det bort att flyktingbarn är just barn – barn som inte har valt sitt öde, barn som ofta bär med sig svåra upplevelser. Många barn flyr tillsammans med sin familj där föräldrarna ofta mår mycket dåligt. En del skiljs från sina föräldrar och får kanske aldrig möjlighet att återse dem. Andra barn återförenas med sin familj efter flera år.

Den 3 mars 2011 tecknade regeringen en överenskommelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken. Överenskommelsen innebär att politiken blir mer human. Några exempel är att rätten till hälso- och sjukvård utvidgas för grupper som idag saknar tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård. Alla barn som finns i Sverige ska ha rätt att gå i skolan. Särskild hänsyn ska tas till barns situation och det ska bli förändringar när det gäller återförening för familjer.

År 2006 ändrades utlänningslagen genom att begreppet ”humanitära skäl” ersattes av undantagsregeln ”synnerligen ömmande omständigheter”. Tanken var att de som med den nya lagstiftningen beviljades asyl antingen skulle flyktingförklaras eller klassas som skyddsbehövande. Det framgick också av den nya lagstiftningen att barns asylskäl inte behövde vara lika starka som de vuxnas. I migrationsöverenskommelsen ingick att göra en kartläggning av bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter. Denna kartläggning presenterades i våras. Den visade att det inte gick att komma fram till ett ordentligt svar på frågan om tillämpningen eftersom så många olika delar ändrats. Det är svårt att få en riktigt rättvisande jämförelse.

Barnombudsmannen har gjort en genomlysning av praxis som visar att den nya lagstiftningen tillämpas mycket restriktivt, även när det gäller barn. Barns möjligheter att få uppehållstillstånd har, enligt Barnombudsmannen, snarare begränsats genom att Migrationsöverdomstolen har en snäv tolkning. Det är en sak om praxis följer lagen och en annan sak om man tycker att praxis blir rimlig och bra.

Kristdemokraterna anser att det behövs förändringar och vill att kraven för barn ska vara lägre ställda genom ett förtydligande i lagtexten. Jag föreslår att utlänningslagens 5 kap. 6 § andra stycket preciserar att barn kan beviljas uppehållstillstånd när ”särskilt ömmande omständigheter” föreligger. Även fortsättningsvis ska hälsotillståndet beaktas och även anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. Jag vill alltså ha lägre beviskrav för barn i utlänningslagen.

Läs hela motionen här.

Var social, dela med dig!
, , ,