Ta efter Norge och gör barnkonventionen till svensk lag

Idag är det internationella barndagen och Désirée och jag skriver på Svt-debatt att barnkonventionen bör göras till svensk lag.

I dag firar vi Internationella barndagen och att FN:s barnkonvention antogs den 20 november 1989. Tyvärr har konventionen om barns rättigheter ännu inte blivit en del av svensk lagstiftning trots att Sverige som ett av de första länderna i världen, ratificerade barnkonventionen 1990. Genom ratificeringen har vi som nation folkrättsligt förbundit oss att förverkliga den för att säkerställa att barn och ungdomar ges de bästa förutsättningarna och de bästa möjliga uppväxtvillkoren. Vart sjunde barn har någon gång blivit slaget av en förälder och vart femte barn lever med en förälder med missbruksproblematik. Ser vi dessa barn och får de allt stöd de behöver enligt barnkonventionen?

Under våren 2009 granskades Sverige av FN:s barnrättskommitté. De rekommenderade att barnkonventionen erkänns som svensk lag. Kommittén rekommenderade också att barnkonventionen alltid ges företräde vid en lagkonflikt mellan svensk lag och konventionen.

Barnkonventionen måste få en starkare ställning i svensk lag, än den har i dag, eftersom den är ett grundläggande folkrättsligt instrument som omfattar bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. Det skulle ställa högre kompetenskrav på beslutsfattare om bestämmelser om barns behov och rättigheter skulle bli direkt tillämpbara i svenska domstolar och vid myndighetsbeslut.

Norge har redan gått före i denna fråga och där har kunskapen om barns rättigheter ökat markant. Barnens rättsställning har stärkts eftersom de oftare har tillfrågats inför beslut. Barnkonventionen har också kommit in som redskap och rättesnöre i den politiska planeringen.

Kristdemokraterna har i regeringen tagit olika initiativ för att stärka barns rätt. Exempelvis gjordes 2011 en kartläggning av hur svensk rätt överensstämmer med barnkonventionens bestämmelser. Den visar att vi i många stycken har en bra lagstiftning avseende barnkonventionens krav, men att vi inte vet så mycket om tillämpningen av lagstiftningen. I mars 2013 tillsattes en utredning av barnminister Maria Larsson (kd) i syfte att kartlägga hur lagen tillämpas. I utredningen ska också för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt analyseras. Uppdraget ska redovisas senast den 4 mars 2015.

Vi Kristdemokrater anser att det finns starka skäl att stärka barnkonventionens rättsliga status i Sverige. Det skulle leda till att barns rättigheter och ställning kan stärkas inte minst inom rättsväsendet och i asylprocessen. Om barnkonventionens riktlinjer är lag blir det tydligt för beslutsfattare, myndigheter och domstolar att de ska säkra att det finns kompetens om och att hänsyn tas till barns behov och rättigheter.

Det ska vara en självklarhet att alla människor har lika värde och samma rättigheter, oberoende av ålder. Alltför många barn lever i utsatta situationer och därför bör barnkonventionen snarast möjligt göras till svensk lag.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, ,