Debatt, debatter och debatter

Förra inlägget var kort men så har bloggen varit lite viland eunder min föräldraledighet och behöver nu väckas till liv och jag är redan i full gång i riksdagen; möten, studiebesök, debatter i och utanför kammaren, läsa handlingar, möten igen, mail och skriva artiklar och massa annat. Förra veckan blev det två sena debatter i kammaren, en om unga lagöverträdare. De Rödgröna hade inte en enda reservation, allt regeringen är bra eller hur ska det tolkas?

Nedan del av mitt anförande

Herr/fru talman

Unga måste ha en framtidstro och inte se brottet som en väg till ett bra och lyckat liv. Därför måste vi markera när den unga är på fel väg och arbeta för ett bra samhälle där unga är trygga och inte lockas av kriminalitet. För att tidigt upptäcka när en unga kan vara på väg åt fel håll måste olika delar av samhället samarbeta. När ett ärende kommer till polisen har det ju ofta gått långt. Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga brott och minimera återfall i brott bland unga.

En trygg uppväxt med goda vuxna förebilder som förmedlar normer och värderingar med respekt för andra människors värde och integritet kan inte överskattas. Om inte föräldrarna fungerar i det avseendet är det andra vuxna som finns runt omkring barnet som måste ta på sig ansvaret; släktingar, lärare, idrottsledare, grannar och myndigheter. Kontakten med en enda pålitlig vuxen under uppväxten kan betyda skillnaden mellan ett liv i och utan kriminalitet.  

Det brottsförebyggande arbetet är otroligt viktigt och bör alltid prioriteras. Det kan inte ses som isolerade företeelser utan allt hänger ihop. Vikten av trygghet. Det måste finnas stöd i familjen, skolan, civila samhället, arbets- och bostadsmarknaden osv.

Alliansen har gjort en hel del på detta område: med fokus på tidigare och tydliga insatser.

* se till att föräldrar får ökat ansvar för de skador som deras barn orsakar – genom att förtydliga föräldrarnas skadeståndsansvar. För att ytterligare förtydliga föräldrarollen vill vi att föräldrar till unga ska vara med vid polisförhör där deras ungdomar deltar. I budgetpropositionen från 2014 framgår att regeringen utarbetat en nationell strategi för föräldrastöd.

Riksåklagaren har fått i uppdrag i regleringsbrevet för 2013 att kartlägga i vilken utsträckning vårdnadshavare närvarar vid rättsväsendets åtgärder mot deras misstänkta barn. Det handlar bl a om deras närvaro vid polisförhör och domstolsförhandlingar.

Vi har skapa och satsat på sociala insatsgrupper för att mycket snabbt kunna gripa in i unga människors liv när det håller på att gå åt fel håll.

Vi har brutit ned sekretesshinder för att göra det möjligare att agera snabbt för att hjälpa unga. Detta ska kunna användas vid fall där det på grund av särskilda omständigheter finns en risk att den unge ägnar sig åt brottslig verksamhet.

Vi har gjort ett förtydligande som ger polisen möjlighet att omhänderta ungdomar som befinner sig i uppenbart skadliga miljöer.

Vi har förbättrat och fokuserat förutsättningarna för kommunerna att ta ansvar för utslussningen,

Det är viktigt att återkopplingen mellan brott och straff ligger nära i tiden. Ju längre tid som går mellan brott och straff desto sämre blir straffets normativa effekt. Regeringen gett tydliga uppdrag till berörda myndigheter att verkligen prioritera fall där unga har begått brott eller utsatts för brott.

Vi har sett till att polisen ska utreda alla allvarliga brott av ungdomar, även under 15 år, för att ingen ska kunna hamna emellan och glömmas bort, utan tanken är att det första brottet ska vara det sista brottet. Dessa tidiga och tydliga insatser har lett till att vi i dag kanske ser en fallande ungdomskriminalitet, åtminstone enligt Brå. Det välkomnar vi, och jag tar det som en intäkt för att tidiga och tydliga insatser är viktigt.

Det blir mer på bloggen framöver och som alltid (vilka inte varit vilande under föräldraledigheten, Twitter, Facebook och Instagram. Imorgon är det dags för debatt igen i kammaren och sen första valdebatten. Blir om rättspolitik hos Dagens juridik.

Var social, dela med dig!
, ,