Enad front mot splittrad opposition

Skriver tillsammans med Allianskollegorna om en av de många lagförslag som läggs nu under våren på rättsområdet. Just rättsområdet är ett politikområde där de Rödgröna i förra valet bara lyckades få ihop 11 rader de var överens om och när vi debatterar i kammaren undrar jag om de ens skulle få ihop så många denna gång.

Som ett led i detta skärper vi nu straffet för mord. Straffet för mord ska från och med 1 juli vara livstids fängelse om det finns försvårande omständigheter. Vi anser att livstidsstraffet ska användas i större utsträckning än idag och vara det straff som används i en majoritet av fallen när en person har mördat en annan människa. Det innebär alltså att livstidsstraffet ska kunna dömas ut i flera fall av mord än idag.

I samhället idag ser vi en positiv utveckling där brottsligheten faktiskt minskar och människor känner sig mer trygga. Det är bra. Samtidigt ser vi att straffen för mord i många fall inte återspeglar allvaret i brottet. Att beröva någon livet är det allvarligaste brottet som någon kan utföra. Ett mord är ett angrepp på den mest grundläggande av alla rättigheter, nämligen rätten till liv. Den utveckling vi sett i domstolarna de senaste åren, där allt färre har dömts till livstid för brott som vi anser är de allvarligaste brott man kan begå, är inte tillfredsställande.

Livstidsstraffet har använts i en mycket begränsad utsträckning, vilket inte stämmer överens med den allmänna rättsuppfattningen och den strängare syn på allvarliga våldsbrott som finns i samhället idag. De förändringar som nu införs innebär att de fall av mord som tidigare inte ledde till livstids fängelse ska göra det i större utsträckning. Omständigheter som framöver ska tala för livstids fängelse är exempelvis att gärningen har varit särskilt hänsynslös genom att den medfört ett svårt lidande för brottsoffret, att brottet har förövats inför ögonen på närstående till offret, till exempel offrets barn, att brottet har föregåtts av noggrann planering eller har präglats av särskild förslagenhet. Man ska även kunna döma ut livstid oftare, om det är fråga flerfaldig brottslighet eller att en person återfallit i brott.

Mot alliansen i denna principiella och viktiga fråga står en splittrad opposition. Vänsterpartiet vill avskaffa livstidsstraffet och ha tidsbestämda straff även för sådant som det utdöms livstidsstraff för. Frågan är vad en lämplig påföljd för ett mord är i Vänsterpartiets värld? Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot straffskärpningen samtidigt som Socialdemokraterna ställde sig bakom alliansens linje om skärpta straff för mord och röstade för lagändringen. Det är svårt att se hur Socialdemokraterna skulle kunna forma en gemensam politik med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i den här frågan och i många andra frågor på rättsområdet. Kommer straffet för den som begår ett mord att bli lägre om oppositionen kommer till makten?

Tomas Tobé (M) riksdagsledamot Gävleborg Krister Hammarbergh (M) ledamot i Justitieutskottet Johan Linander (C) vice ordförande i Justitieutskottet Johan Pehrson (FP) ledamot i Justitieutskottet Caroline Szyber (KD) ledamot i Justitieutskottet

Var social, dela med dig!
,