Stärk personliga integriteten

carro_riksdagen1

Uttalar mig om vikten av stärkt personlig integritet http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5885705
En helt ny myndighet för integritetsskydd vill de flesta riksdagspartierna se. En uppgift som skulle kunna ligga på nuvarande Datainspektionen med mer resurser, säger Caroline Szyber, rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

– Vi skulle behöva en speciell myndighet som har ett mycket större fokus på personlig integritet och det tror jag att Datainspektionen skulle kunna göra, säger Caroline Szyber.

En ångerknapp för att med laglig rätt radera uppgifter från företags kundregister är en annan idé från Kristdemokraterna.

Offentlighetsprincipen är en central grundsten i vårt demokratiska samhälle. Under de senaste dagarna har det diskuterats hur långtgående den egentligen är. Vart går gränsen för att lämna ut uppgifter och att systematiskt sälja dem vidare? Är det okej att myndigheter att säljer vidare uppgifter utan en persons vetskap eller godkännande? Många frågor som alla rör den personliga integriteten och när, eller rättare sagt om, den kränks.

När det kommer till hanteringen av personuppgifter har staten en stark maktposition gentemot den enskilde. En makt som måste tillämpas med ansvar och respekt för den personliga integriteten. Kristdemokraterna anser att vi i dag ser en alltför omfattande ändamålsglidning av personuppgifter, alltså att de används för andra ändamål än de inhämtades för. Kristdemokraterna vill därför bland annat införa följande åtgärder för att stärka den personliga integriteten.

– Grundlagsskydda integriteten. Att värna integriteten måste ha ett egenvärde i grundlagen. Genom att lyfta upp centrala inslag i integritetsskyddet på grundlagsnivå betonar lagstiftaren respekten för människovärdet och för varje människas rätt till självbestämmande. Om någon har fått sin integritet kränkt på grund av att en myndighet sålt personuppgifter på oriktigt sätt, ska det finnas möjlighet till att få ersättning och upprättelse genom skadestånd. Man ska inte behöva vända sig till Europadomstolen för att få detta prövat. Inför även noggranna regler hur myndigheter lämnar ut uppgifter, även om de är offentliga.

– Lagrådsgranskning. Integritetsperspektivet måste beaktas tydligare i varje ny lagstiftningsprocess. Kristdemokraterna vill se att Lagrådet mer påtagligt granskar varje ny lagstiftning ur ett integritetsperspektiv, något som är angeläget inom ramen för dagens system utan en författningsdomstol.

– Registrera register. Inför ett så kallat metaregister som ger varje medborgare information om vilka myndigheter som lagrar personuppgifter om honom eller henne. (Inför en också skyldighet för företag och föreningar som lagrar information enligt PuL att årligen upplysa
den registrerade om vilka uppgifter som finns sparade, och hur man kan ändra eller radera uppgifterna.)

– Ångerknapp. Inför en rätt att få personlig information i företagsregister raderad, även bakåt i tiden, förutsatt att den inte gäller sådan information som är nödvändig för att fullgöra aktuella avtal och liknande, samt att kontaktuppgifter raderas inom en rimlig tid

– Utöka Datainspektionens befogenheter och resurser
Låt Datainspektionen granska handeln med personuppgifter som många myndigheter ängar sig åt.

Behovet att värna den personliga integriteten kommer med all sannolikhet inte att minska i framtiden. Personuppgifter är en representation av människans person och måste hanteras med försiktighet. Politiska beslut och åtgärder måste inte bara utvärderas var för sig ur integritetssynpunkt, utan också hur de bidrar till helhetssituationen för integriteten. Kristdemokraterna kräver att den personliga integriteten respekteras och prioriteras, långt mer än myndigheters rätt att sälja personuppgifter.

Var social, dela med dig!
,