Nya förslag för skärpta straff

I höstas satt jag för Kristdemokraterna i en Alliansarbetsgrupp som arbetade med trygghetsfrågor. Vi hade flera möten, vi gjorde gemensamma studiebesök. Vi hade bra diskussioner men också en hel del förhandlingar. Vi lämnade sedan vidare våra förslag för vidare förhandlingar inför Alliansensvalmanifest.

En fråga som vi alla var överens om är att en del av de straffskärpningar vi gjort har inte haft effekt och att det är väldigt viktigt att markera mot de allvarligaste brotten. För de grövsta våldsbrotten vill vi höja ministraffen för dråp, synnerligt grov misshandel, grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot, grovt olaga tvång. För den mest grövsta och allvarligaste brottsligheten som finns i Sverige.

Om någon döms för flera brott samtidigt, bestäms ett straff för den samlade brottsligheten. Det utdömda straffet blir mildare än summan av de straff som skulle ha dömts ut om de brott som det rör sig om hade begåtts av olika personer. Det finns skäl att ifrågasätta om denna typ av reduktion på strafftiden blir för stor i vissa fall. Vi vill minska straffrabattens betydelse vid flerfaldig brottslighet. Detta måste dock ske på ett sådant sätt att konsekvenserna blir rimliga.

I det som presenterades idag tog även fotboja upp och att denna måste kunna användas i större utsträckning vid kontaktförbud. Det måste hända något när kontaktförbunden bryts. Den som bryter ett kontaktförbud ska ha fotboja och görs en överträdelse så ska man tas om han och dömas till fängelse. Vi måste markera för våld i nära relation. Alliansen höjer också anslagen till kvinnojourerna för det otroligt viktiga arbete som de gör. Vi vill också höja straffen för människohandel. Dagens slaveri måste vi markera mot.

Regeringen har fatta beslut om en utredning dels nya brott; synnerlig grov våldtäkt och oaktsam våldtäkt. Likaså ska utredningen titta på alla skeenden inom rättsväsendet; hur ärenden utreds samt hur övriga rättsväsendet hanterar dessa frågor. Varför så få anmälningar leder till åtal och fällande domar. Hur rättsväsendet kan arbeta bättre med dessa frågor samt hur en samtyckeslagstiftning skulle kunna se ut. Det är en utredning som tar ett helhetsgrepp och det är viktigt.

Återfallsbrott tar vi också ett omtag om. Personer som gång på gång återfaller i kriminalitet ska känna att samhället reagerar. I dag blir en person som regel frisläppt från fängelset
efter två tredjedelar av strafftiden, även om anstaltstiden har präglats av en ovilja att ändra på sitt liv. Det kan vi inte acceptera. Personer som anstränger sig för att förändra sin situation, till exempel genom studier eller jobbförberedande åtgärder, ska premieras före den som inte tar ansvar. Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete behöver förstärkas, bland annat genom stärkt tillgång till yrkesutbildning på anstalt. Vi vill också att återfall ska få tydligare konsekvenser än i dag.

I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa sig för våld och hot. Man ska kunna lita på att den som begår brott också straffas för det. Sedan 2006 har brottsligheten minskat och tryggheten ökat. Vi har i dag fler poliser och våra satsningar på rättsväsendet är större än någonsin. Det går i rätt riktning, men det finns fortfarande stora utmaningar.

Regeringen vill att de som begår brott blir straffade och att brottsoffer blir sedda och kan känna sig trygga. Straffen ska stå i proportion till brottet så att brottsoffret får upprättelse, och brottslingen ska kunna sona sitt brott och få möjlighet till en ny chans.

Konsekvenserna av att begå brott ska vara snabba och kännbara. Brottsoffret får aldrig lämnas med en känsla av att det är han eller hon som gjort fel. Straffet ska bidra till att förhindra ny brottslighet och samtidigt ge ett tillfälle för den dömde att göra nya livsval och att åter bli
en del av samhället.

Se hela presskonferensen med partiledarna här. Och läs mer om förslagen här.

Jag är stolt över att flera frågor som Kristdemokraterna drivit nu blir Alliansvalfrågor och jag är stolt över att vi hela tiden arbetar för att utveckla politiken. Det har varit intressant att sitta i denna arbetsgrupp och jag är som sagt nöjd med resultatet där delar av det presenterades idag och delar kommer framöver.

Var social, dela med dig!
, , ,