Förenklingar i anläggningslagen

Idag debatt i kammaren om Förenklingar i anläggningslagen.

Fru talman

Vi debatterar idag Förenklingar i anläggningslagen. Syftet är att göra handläggningen av vissa ärenden enklare och rätten till ersättning mer enhetlig. Bland annat införs en ny ersättningsgrund i fall där en gemensamhetsanläggning eller vägupplåtelse begränsas eller upphävs. En sådan rätt till ersättning finns redan i andra liknande situationer. Kristdemokraterna tycker förslagen kring rätten till ersättning mellan fastighetsägare, gemensamhetsanläggningen och de olika former av samfälligheter som förvaltar en väg, gemensamt bredbandsfiber, ett dikningsföretag, en yta för rekreation och lek, dessa förslag är bra. Däremot betonar vi vikten av att formerna för ersättning vid överdrivet och tillfälligt slitage på enskild, eller samfälld väg, eller andra former av markintrång kan regleras med kostnadsersättningar åt båda håll.

Större delen av propositionen går i rätt riktning och ställer vi oss bakom men jag ställer mig tveksamma till att regeringen gör genomgripande förändringar av anläggningslagen och ledningsrättslagen, baserad på ett 13 år gammalt utredningsarbete och en tio år gammal lagrådsremiss. Många av de lagförslag som remissinstanserna yttrat sig över är sådant som inte införs med denna proposition. Dessa menar vi har inte beretts tillfälle att ta del av förslagen och reagera. Det blev delvis tydligt när utskottet bjöd in företrädare för Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet som svarade på frågor, att det fortfarande gällande vissa frågor finns fler frågor än svar.

Kristdemokraterna understryker äganderättens betydelse för fastighetsägare, näringsidkare och verksamhetsutövare, oavsett om den är affärsmässig eller sker på ideell basis inom ett av kommunen eller länsstyrelsen instiftat kulturreservat.

Inrättandet av såväl natur- som kulturreservat innebär en inskränkning av äganderätten för markägaren. De som besitter en fastighet genom arrende eller annat upplåtelseavtal fråntas möjligheten att bruka densamma. Ett kulturreservat är i regel tänkt att drivas vidare av en näringsidkare eller en förening i syfte att bevara och visa upp för besökare. Instiftaren, kommunen eller staten genom länsstyrelsen upprättar i samråd med fastighetsägaren skötselavtal och andra överenskommelser. I det ingår inte rätten att företräda fastighetsägaren vid tillämpning av exempelvis anläggningslagen. Det kan finnas situationer då istället ägaren eller brukaren av marken bör ges möjlighet att företräda ett kulturreservat. Det eftersom kulturreservat normalt inrättas för att värna miljöer där det redan tidigare bedrivits någon form av verksamhet.

Det är alltså skillnad på natur- och kulturreservat och regeringen bör noga följa upp hur fastighetsägare och brukare påverkas av lagändringarna i fråga om kulturreservat. Kristdemokraterna och övriga Alliansen anser att regeringen bör återkomma med förslag om hur fastighetsägare och brukare kan ges rätt att företräda kulturreservat i frågor som gäller gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen.

Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 1.

Var social, dela med dig!