Privat initiativrätt

Lade motion tidigare i höstas ihop med partikollegan Aron Modig om att Göteborg borde bli testkommun för att inför privat initiativrätt. Vi driver även lokalt i Göteborg just för att det behöver byggas så mycket mer.

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Göteborg bör vara försökskommun i utredningen om privat initiativrätt för detaljplaner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadsbristen leder till problem i stora delar av landet, för såväl enskilda och städer som för vår ekonomis utveckling.

För den enskilde krävs det ofta många år i kötid, eller möjlighet att betala för att hitta någonstans att bo. För städer medför den ofta stora extra kostnader då resurser som kunde ha gått till andra ändamål istället måste läggas på tillfälliga boendelösningar. Samtidigt hämmas tillväxten och skatteintäkterna minskar.

För att komma tillrätta med bostadsbristen och dess följdeffekter behövs många fler bostäder av alla sorter. Det är därför nödvändigt att fler detaljplaner för bostäder tas fram i alla lägen, och att fler detaljplaner genomförs.

För att lyckas med detta krävs det reformer som gör det enklare, billigare och snabbare att bygga. Staten tog under förra mandatperioden initiativ till en lång rad reformer som verkade i denna riktning, och det arbetet måste nu fortsätta. Riksdagen beslutade den 29 april 2015 som en del i ett större paket att regeringen ska utreda införandet av privat initiativrätt för detaljplaner (betänkande 2014/15:CU10).

Privat initiativrätt innebär att bland andra fastighetsägare och byggföretag själva ska kunna ta fram detaljplaner som sedan prövas och beslutas av kommunen. Med dagens planmonopol kan den som vill bygga endast begära ett så kallat planbesked. Privat initiativrätt skulle innebära att fler detaljplaner kan produceras och att processen därigenom kan gå snabbare. En modell av detta slag används i till exempel Norge, och bör kunna ligga till grund för hur detaljplanearbetet ska se ut även i Sverige i framtiden.

Regeringen har nu att genomföra riksdagens beslut och utreda frågan om privat initiativrätt. Göteborg, som är en av landets städer med stor bostadsbrist, vore en lämplig stad att vara försökskommun i utredningen om privat initiativrätt för detaljplaner. I vilket skede av utredningen som det är lämpligast att detta sker, och under vilka former, bör bedömas av regeringen.

Intresset för att bygga i Göteborg är stort, och genom att vara försökskommun kan Göteborg både ta tillvara det intresset och samtidigt bidra till att reformera planprocessen i hela Sverige.

Var social, dela med dig!