Satsningar på jobb och företagande nödvändigt för snabbare integration av nyanlända

Utan en bättre integrationspolitik kommer många nyanlända att hamna i permanent utanförskap. Det är inte bra vare sig för individen eller samhället. Under 2015 har redan över 150 000 personer sökt asyl i Sverige. Förmodligen kommer flyktingströmmen att fortsätta på en hög nivå, varför integrationsfrågorna blir alltmer akuta. Vi måste klara att snabbt integrera nyanlända in i samhället och då krävs en jobbpolitik som fungerar.

Regeringen driver dessvärre en företagarfientlig politik. De försöker skapa olika jobbåtgärder i välfärdssektorn, medan vi Kristdemokrater vill se till att riktiga jobb kommer fram. Då gäller det att skapa ett positivt klimat för företagande. Under Alliansens tid vid makten, såg vi till att genom skattelättnader skapa en helt ny arbetsmarknad för nyanlända inom RUT och ROT sektorn. Där är ofta kraven på språkkunskaper inte är lika höga som inom andra sektorer. Där har också många fått sitt första jobb. Vi kommer nu att behöva fler sådana jobb, inte färre, vilket är risken med nuvarande regerings politik.

Vi Kristdemokrater föreslår i vårt budgetförslag flera åtgärder för att förbättra etableringen av nyanlända invandrare. Vi vill stärka kommunernas kapacitet att ta emot nyanlända invandrare och vill att de ska få högre ersättning för att ta emot nyanlända. De behöver resurser för att bland annat klara en bra skola för alla barn som kommer till Sverige.

Vi vill också se till att man snabbt tar reda på vilken kompetens de asylsökande har vad gäller arbets-och utbildningsbakgrund. Och språkträning i svenska för invandrare, sfi, behöver starta tidigt, redan i asylboendet. För de som har ett yrke så vill vi ha ett nationellt system där man kan träna svenska med inriktning mot ett yrke, precis som idag sker i vissa Stockholmskommuner. Vi vill att barnföräldrar ska ges bättre möjligheter att kunna delta i språkträning. Det kan behövas exempelvis barnpassning under tiden, så att båda föräldrarna kan delta.

Kristdemokraterna menar att det är viktigt att skapa ökade incitament att gå från bidrag till arbete. Därför föreslår vi att man ska få tjäna in sina första 500 000 skattefritt. Då kan man ta sitt första jobb som kanske inte är högbetalt, men blir ändå bättre än det bidrag som idag ges till den nyanlände. Det blir mer kvar i plånboken och personen får möjlighet att försörja sig på egen hand, vilket stärker självförtroendet och förbättrar integrationen i samhället.

Nya jobb skapas inte av politiker, de skapas i växande och lönsamma företag. Regeringen förlitar sig till massiva skattehöjningar på arbete och företagande med förhoppningen att så nå Europas lägsta arbetslöshet och klara integrationsutmaningen. Kristdemokraternas vill istället sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och förbättra förutsättningarna för företagande. Att få delta på arbetsmarknaden menar vi är det bästa sättet att bli en del av vårt samhälle.

Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD)
Arbetsmarknadsutskottet

Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD)
Civilutskottet

Var social, dela med dig!
,