Hon vill förändra bostadspolitiken och vågar lita på branschen

993569_967590189943734_3000894337889024872_n

Intervjuad i @SFKEstate Fastighetskalendern missa inte!

Bostadsbristen slår brett och är akut. SFK Estate Magazine träffade Caroline Szyber, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (KD), för att ta del av hennes perspektiv på läget idag.

En bostadsmarknad som inte tillåts fungera som en marknad ger den situation vi ser idag enligt Caroline Szyber, riksdagsledamot, civilutskottets ordförande och bostadspolitisk talesperson (KD). Hon är också kritisk mot hur regeringen hanterar bostadspolitiken idag under ledning av Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings och IT-minister (MP).

– Mehmet Kaplan måste inse att om man ska förändra något i bostadspolitiken måste man ner och gräva i detaljerna. Tyvärr tycks bostadsministern tro att subventioner är lösningen när alla dömer ut dem. Det verkar inte som om han har någon strategi överhuvudtaget och det gör mig mycket bekymrad, säger Caroline Szyber.

Enligt Caroline Szyber är det viktigaste uppdraget för den regeringen att skapa en blocköverskridande Bokriskommission.

– Kommissionen bör också kompletteras av bostadspolitiska forskare för att ge såväl samtalen som de åtgärder kommissionen föreslår den relevans och den tyngd som behövs.

Fastighetsbranschen efterfrågar långsiktiga spelregler och en förutsättning för detta är långsiktiga överenskommelser från politiken.
– Detta glömmer allt för många politiker bort. Vi själva bygger inga bostäder, vi skapar förutsättningar för det. Ska rätt förutsättningar ges behövs en lyhördhet, dialog och en långsiktighet. Bostadssituationen i Sverige har gått från brist till kris, stundens allvar kräver också politiskt ansvar. Vi behöver öka rörligheten på bostadsmarknaden, både genom att se över reavinstbeskattningen och hyressättningsmodellen.

Att bygga en stad, inte bara bygga hus
Bostadsbristen i storstadsregionerna innebär ett ökat tryck på att så snabbt som möjligt bygga fler bostäder. Men hur kan vi samtidigt säkra en attraktiv blandstad vad gäller innehåll och funktion?

– Kommunerna måste ägna mycket mer tid åt att ”bygga stad, än att bygga hus”. Det finns på sina håll en klåfingrighet från den kommunala förvaltningen att lägga sig i för mycket detaljer i plan- och bygglovsskedet. Det är viktigt att ägna mer tid åt de stora frågorna istället, på vilket sätt staden ska växa, hur vi skapar en attraktiv stad, både för de med resurser och för de med mindre resurser. Jag är glad att diskussionen om vilken stad vi vill ha i framtiden blir allt större. Stadsplanering och arkitektur är nyckeln till goda närmiljöer, säger Caroline Szyber.

Förra regeringen genomförde flera regelförenklingar. Enligt Caroline Szyber var de viktigaste att det blev enklare och billigare att bygga student- och ungdomsbostäder och att bullerbestämmelserna förtydligades.

– Stefan Attefall var driven och flyttade fokus från att skylla på byggföretag som politiken tidigare hade gjort och istället se vad det offentliga kan göra för att få igång bostadsbyggandet. Han fick igång en debatt, inte minst om kommunernas roll. Det bidrog till att lyfta frågan om regelverkets betydelse och också att många kommuner nu är mycket aktiva, säger Caroline Szyber.

Låt byggherrar planlägga områden
Alliansen, som består av Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet, vill förkorta detaljplaneprocesserna och begränsa möjligheterna till överklagande av bygglov. Alliansen har i civilutskottet lagt ett tillkännagivande till regeringen om att utreda införandet av så kallad privat initiativrätt. Något som redan finns i Norge och som innebär att byggherren får rätt att planlägga ett område.

– Jag tror att det är ett sätt att hantera att det många gånger tar lång tid i det kommunala planarbetet. När det gäller överklaganden är att det bra att regeringen äntligen gått vidare med den utredning som Alliansen tillsatte och som föreslog att länsstyrelserna ska tas bort som överklagandeinstans i detaljplaneärenden, säger Caroline Szyber och fortsätter:

– När det gäller överklaganden hade jag gärna sett att förslaget gått längre och därför har Alliansen lagt en följdmotion som bland annat lyfter behovet av en utredning om ifall sakägarkretsen kan minskas. Vi vill också utreda förutsättningarna för att begränsa överklagande av bygglov när inga nya omständigheter tillkommit sedan detaljplan överklagats och om överklagandet kan avgiftsbeläggas. Utöver det vill vi utreda frågan om införandet av tidsfrist för överklaganden samt hur många gånger samma ärende kan prövas. Rätten att få överklaga är viktig men systemet idag har knappt några begränsningar.

Generellt vill Caroline Szyber se fler lättnader just för att hon litar på aktörerna. Satsningar på infrastruktur genom exempelvis Sverigeförhandlingen är en nyckel till att det byggs mer, men då gäller det att det också går att bygga nära infrastruktur.

– Idag är exempelvis bullerförordningen ett stort hinder. Vi hade velat ha ytterligare möjligheter än vad den förordning som regeringen lade fram ger, säger Caroline Szyber och fortsätter:

– Speciellt gällande studentbostäder är nuvarande riktvärden något som förvårar byggande. I Stockholm förhindrades just 520 stycken bostäder. Vi har inte råd tacka nej till dessa i det läge vi är i just nu. Samarbete mellan olika aktörer och över de politiska blocken är en nödvändig förutsättning.

– Jag tror att byggherre, byggföretag och kommuner, alla inblandade, måste samarbeta mera och nära. Nu är det många gånger för vattentäta skott mellan parterna och det finns på sina håll ett misstroende mellan parterna. Det är inte bra. Genom att finna former för att arbeta tillsammans ökar förståelsen för varandras olika roller och vi påminns om att vi har gemensamma mål, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!