Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

Herr/ fru talman

Den debatt vi har idag är efterlängtad, för den innebär att vi i eftermiddag fattar beslut om något som många väntat länge på – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Förbättrade möjligheter till skuldsanering.

Synen på konsumtion och krediter har förändrats under åren och idag lånar svenskarna allt mer. Att hamna i skuldfällan och i värsta fall överskuldsättning är förödande för den enskilde och kostar även stora pengar för samhället. Svenska hushåll är högt skuldsatta, såväl i ett historiskt som i ett internationellt perspektiv.

Kreditsamhället är under ständig utveckling. Krediter ökar möjligheterna för hushållen att planera sin ekonomi men riskerar också att bidra till överskuldsättning. I den av alliansregeringen initierade utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället 2013:78 angavs en rad förslag för hur människor låsta i överskuldsättning kan hjälpas till ett liv i frihet från skuld. Enligt utredningen är fler än 95 000 personer bärande på en skuld hos Kronofogdemyndigheten sedan 1992 eller tidigare. Nästan 190 000 har haft minst en skuld sedan 2002 eller tidigare, alltså i femton års tid.

Evighetsgäldenärer – Den grupp i samhället som lider svårast är de som i årtionden levt under hotet om indrivning av varje krona de kan tjäna utöver existensminimum. De skuldsatta och deras anhöriga lever kringskurna liv år efter år. De saknar ofta ork och förmåga att genomföra den totala skuldsanering som skulle vara dem till störst hjälp. Resultatet blir emellertid ofta att de hamnar i en allt mer omöjlig situation, med allt mindre hopp om att någonsin ta sig ur sin situation. För att sätta en gräns för den mest utsatta gruppen i praktiken lever under och öka möjligheten att bli skuldfri på sikt behövs förbättrade möjligheter för överskuldsatta att få skuldsanering. Det är inte lätta frågor men när människors tragiska livsöden säljs från borgenär till borgenär så de till slut knappt vet vem de är skyldiga pengar då måste politiken göra något.

Barn till föräldrar med löneutmätning är särskilt utsatta. Löneutmätningen motsvarar en mindre plånbok än försörjningsstöd.

Vad gäller betalningsplanens utformning anser emellertid Kristdemokraterna och flera andra partier att propositionen saknar den ambition om en generell treårig betalningsplan för skuldsaneringen som utredaren Jan Ertsborn underströk i betänkandet Vägen tillbaka för överskuldsatta. Propositionen vill ge uttryck för en flexibilitet och därmed sträva till att efter i ”flera fall” korta betalningsplanen under de fem år som gäller idag. Vi vill i stället i likhet med de remissvar som bland annat Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten framställt, förorda en generell treårig betalningsplan utan betalningsfria månader. Med propositionens ambition att påbörja gäldenärens betalningar redan från inledandebeslutet kortas dessutom betalningsplanen väsentligt. Kronofogdens uppgifter om att handläggningstiden i mars 2015 från ansökan till inledningsbeslut uppgick till sex månader och från ansökan till slutligt beslut till tio månader, talar för att skuldsaneringstiden därmed skulle krypa ner mot två år. Värdet av att snabbare kunna rehabiliteras gör att resan till ett nytt liv kommer snabbare och upplevs mer framkomlig.

Det pågår också utredningar på området och det är viktigt vi arbetar vidare med dessa frågor.

Att starta ett företag innebär att man lämnar trygghetszonen och utsätter sig själv och sin omgivning för risken att misslyckas. Det är något som säkert avhåller många från att förverkliga sin företagsidé. Därför är det en nödvändighet i ett samhälle som bejakar tillväxt och jobbskapande att det finns möjlighet för företagare till skuldsanering.

Den av alliansregeringen tillsatta Nystartsutredningen föreslog en särskild form av skuldsanering som ska kunna beviljas företagare som drabbats av överskuldsättning. Förslaget ska förbättra möjligheterna för seriösa företagare som gått i konkurs eller drabbats av överskuldsättning att snabbt ta itu med sin skuldbörda och kunna starta på nytt eller fortsätta med förnyad kraft. Det är därför positivt vi nu natar en ny lag om skuldsanering för företagare som gör att företagare får en bättre möjlighet att skuldsanera. Det handlar om svårt skuldsatta företagare som drivit sin näringsverksamhet på ett försvarligt och lojalt sätt. Anledningen är att vi vill ge fler företagare en andra chans och förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige.

Sverige behöver entreprenörer som är beredda att förverkliga affärsidéer och skapa värden. Om någon av dessa jobbskapare snubblat en gång är det angeläget att det finns en väg tillbaka för dessa att kunna återuppta det värdeskapande vårt land behöver.

Jag yrkar på reservation 2.

Var social, dela med dig!