Frigör ägarlägenheten

– Vår bostadsmarknad behöver normaliseras så att den klarar möta de behov som boende efterfrågar. Vi har en situation på bostadsmarknaden där nya grepp behöver prövas.

Det säger Caroline Szyber efter att hon ställt en fråga till justitie- och inrikesminister Hélene Fritzon. I frågan efterlyser hon ett initiativ från ministern utifrån ett tillkännagivande i Civilutskottet där regeringen anmodas möjliggöra att hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna ombildas till ägarlägenheter.

– Ägarlägenheter är den vanligaste bostadsformen i Europa men ett oprövat kort i Sverige. De har svårt att få fäste i Sverige då det juridiska ramverket inte är anpassat dem. Det går att förbättra ägarlägenheternas förutsättningar och därigenom upprätta modeller för hyrköp där personer med små inkomster kan ta steget in på den ägda marknaden.

– Vår bostadsmarknad kännetecknas av insiders och outsiders. Den här mandatperioden har sett väldigt lite i form av initiativ från regeringen att ändra på det här, i det här fallet finns dock ett beslut i riksdagen för förändring och jag vill veta hur ministern förhåller sig till det., avslutar Caroline Szyber.

Ägarlägenheter

Skriftlig fråga 2017/18:240
Caroline Szyber (KD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

I Sverige saknas en större nyproduktion av ägarlägenheter, vilket annars är den dominerande boendeformen utanför Sveriges gränser. I jämförelse med bostadsrätter måste mer kapital bindas vid nyproduktion av ägarlägenheter, vilket medför en högre prislapp för det enskilda hushåll som köper. Det saknas också en möjlighet till ombildning till ägarlägenheter i befintligt bestånd. Regeringen har mottagit ett tillkännagivande från civilutskottet (2015/16:CU14) med uppmaningen att möjliggöra att hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna ombildas till ägarlägenheter. Under våren angav Morgan Johansson som svar på en fråga (2016/17:1279) att han avsåg att samråda med företrädare för berörda myndigheter och organisationer som företräder fastighetsägarnas och hyresgästernas intressen.

Av samrådsmötets minnesanteckningar framgår att dagens lagstiftning inte är gynnsam för ägarlägenheter och hyrköp. Det behövs politiska initiativ för att förändra detta. Utifrån samrådsmötet bör även statsrådet ange sina politiska avsikter avseende ägarlägenheter i befintligt bestånd och möjligheten till en modell för hyrköp i Sverige.

Dagens höga ekonomiska tröskel för att äga boende försvårar för den som önskar ta steget från att hyra till äga sin bostad, särskilt för ekonomiskt utsatta grupper. För hushåll med små förutsättningar att bygga upp kapital för att kunna ta steget till att äga in bostad krävs särskilda insatser. Kristdemokraterna ser i det sammanhanget hyrköp som en attraktiv lösning för att främja möjligheterna att uppnå det ägda boendet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Avser statsrådet, mot bakgrund av det samrådsmöte som har hållits med berörda organisationer under sommaren, att ta något initiativ utifrån civilutskottets tillkännagivande (2015/16:CU14)?

Var social, dela med dig!