Ökat brandskydd

Fastighetstidningen gjorde intervju idag om min följdmotion om stärkt brandskydd.

Caroline Szyber menar att det är stor risk att brandskyddsfrågan hamnar mellan två stolar med regeringens konstruktion.

– Det finns en stor risk för godtycke. Det ska inte spela roll vilken kommun man bor i. När det handlar om ett så viktigt skydd behövs det tydlighet.

Men är det trots allt inte en ganska byråkratisk fråga. Regeringen menar ju att behovet bättre tillgodoses genom stöd av socialtjänstlagen.

– Jag tycker inte det. Det är en slutsats som baseras på remissvar från kommunala handläggare. Den nationella samverkansgruppen för brand ställer sig dock frågande om de verkligen är bättre att avgöra det. Och inte minst är det märkligt att regeringens expertmyndighet Boverket tagit fram ett lagförslag, men att regeringen trots det väljer att lägga brandskyddet under socialtjänstens ansvar, säger Caroline Szyber.

Enligt Caroline Szybers sätt att se det skulle ett brandskydd inom bostadsanpassningsbidraget möjliggöra en större individuell frihet. Regeringen å sin sida resonerar istället att brandskyddet sällan är en typ av åtgärd den sökande egentigen själv efterfrågar, därför ska den heller inte vara en del av ett individanpassat bostadsanpassningsbidrag. Verklighetsfrämmande menar Caroline Szyber.

– Vi har en allt större andel äldre som bor hemma under en allt längre tid och som, även om de får en hel del hjälp, kommer att göra allt fler saker själva. I den anpassningen som då krävs måste man föra en dialog. Men det är inte rimligt att bestämma allt själv. Vi vet att det varje år omkommer 110 personer i bränder, ofta är det äldre som är ensamma i sina egna hem. Jag har lite svårt att se resonemang om kostnader i det, deras liv är ändå värda någonting, säger Caroline Szyber.

Läs också min följdmotion

Brandskydd i särskilda boenden

Motion 2017/18:3341

av Caroline Szyber (KD)
Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brandskydd och sprinklersystem i särskilda boenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år dör cirka 110 människor till följd av brand. Äldre människor är särskilt utsatta, de löper sex gånger högre risk att dö eller tio gånger högre risk att skadas jämfört med övriga åldersgrupper.

I Sveriges nationella strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda formuleras visionen Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Det är en ambitiös vision som dessvärre är långt ifrån att uppnås.

För att antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minska behövs en rad aktiva åtgärder. Medvetenheten om brandrisker och brandskydd behöver höjas hos äldre och personal i äldreomsorgen. Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder behöver öka.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver i rapporten Kostnadsnyttoanalyser – Sprinkler i särskilda boenden för äldre att investeringen i sprinklersystem är samhällsekonomiskt lönsam, om bara räddade levnadsår används som mått på räddade liv. I dag saknas enhetliga krav på brandskydd i särskilda boenden. Särskilda boende byggda efter år 2012 måste installera automatiserade släcksystem, men de byggda innan 2012 har inte samma krav på brandskydd. Brandskyddskraven för landets särskilda boenden är alltså inte likvärdiga. Byggnadsår styr boendes och personalens säkerhet.

Var social, dela med dig!
, ,