Brandtal om brandskydd

Fru talman

Vi debatterar idag en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Ett förslag som är bra i stora delar förutom att Regeringen har tyvärr tagit bort Boverkets förslag om bostadsanpassningsbidrag till brandskyddsåtgärder. Med hänvisning till att det är för problematiskt att bestämma vem som behöver det. Jag vänder mig emot denna förenklade förklaring. Det är snarare en stor risk att brandskyddsfrågan hamnar mellan två stolar med regeringens konstruktion. Det finns en stor risk för godtycke. Det ska inte spela roll vilken kommun man bor i. När det handlar om ett så viktigts lydd behövs det tydlighet.

90 procent av alla som omkommer i Sverige varje år gör det i sina bostäder. Äldre är överrepresenterade när det gäller döda i bränder. Ca hälften av de som omkommer i bränder varje år, dvs. över 50 personer årligen, är över 60 år. Det är ensamma äldre som dödas av elden. Många av dessa är kända av de sociala myndigheterna i kommunen och man skulle kunna sätta in brandskyddsåtgärder mot dessa, t.ex.- mobil sprinkler, spisvakt eller annat så kan man få stor effekt på antalet döda i bränder. Förra året avled 113 personer i bränder, vilket är den högsta siffran på sju år.

Vi har ett gemensamt ansvar att bryta den här negativa trenden. Alla äldre, oavsett om man väljer att bo kvar hemma eller på ett äldreboende, ska ha samma nivå på brandskyddet, och nivån på brandskydd ska vara högt!

Överlag kan också sägas att de som omkommer i brand som är handlingsbegränsade, pga. ålder, funktionsnedsättning eller annat också oftast så uppstår branden i deras omedelbara närhet, dvs. brand i kläderna eller i den möbel de sitter i (alltsammans oftast rökningsrelaterat). Detta gör att det i de fallen behövs en mycket snabb detektion av branden och något som sedan begränsar spridning, hjälp från personal eller automatiskt släcksystem. Sammantaget kommer det att ha bäst effekt för att få ner antalet döda i bränder om fler kommuner börjar jobba med att individanpassa brandskyddet för de som bor kvar hemma i sina bostäder. Istället för att säkra att ett fullgott brandskydd för äldre väljer kommuner att driva dyra rättsprocesser.

Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, har en nollvision, ingen ska omkomma eller skadas kraftigt till följd av brand. Till 2020 vill MSB ha minskat antalet omkomna till 80 personer om året. Utan åtgärder kommer vi inte att nå målet. Regeringen har rätt i att genom exempelvis insatser med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och ökad kunskap om brandskydd för de utpekade riskgrupperna kan man ta steg i rätt riktning även om det behövs mycket mer.

Brandskyddsföreningens slutsatser handlar om att öka brandsäkerheten. För den som är sjuk, förvirrad eller gammal räcker det sällan med en fungerande brandvarnare. Rökdetektorn måste kanske kopplas till trygghetslammet och det kan till exempel behövas någon typ av spisvakt eller en mobil sprinkler.
Att alla kommuner tar hänsyn till brandskyddet när äldre får hjälp att anpassa sina hem borde vara en självklarhet.

Alla pensionär organisationer är överens i frågan. Säkra våra äldres brandskydd! Det ska heller inte vara vilket årtal ett serviceboende byggdes som ska avgöra hur tryggt det är. När äldre sociala position i samhället mäts genom World valdes survey utmärkte sig Sverige genom att vara det land som näst längst i världen rankade de äldre. Är det ur denna värderingsbas som den låga prioriteringen för äldres brandskydd kommer? Jag fick höra från en pensionärsorganisation att MP skyllde på S och socialministern. Sanningen är väl den att det är finansdepartamentet som sagt nej för de tyckte det skulle bli för dyrt. Att om staten kräver det så behöver kommunerna få stöd. Men jag känner vad är ett liv värt? De som röstar nej är de som är svaret skyldiga på det.

Ändå är det bara en del av problemet. Den utsatthet och otrygghet som brandstatistiken så brutalt sätter ljuset på handlar ju inte bara om risken för eldsvådor. Den handlar om ett samhälle där många äldre tvingas leva i en bostad som begränsar deras kontakter och möjligheter att röra sig.

Bifall till reservation 3

Blev också ett tydligt replikskifte där S blev så provocerad att de svor o taöarstpöem. Ja har man inga andra argument, lägger upp replikskifte så fort det är protokollfört.

Var social, dela med dig!