Brandskydd i särskilda boenden

Lägger ut de motioner jag skrivit här på bloggen. Verkligen också vridit och vänt på bostadsfrågan från alla olika perspektiv. En del handlar om tillgänglighet och säkerhet.

Motion 2017/18:3341
av Caroline Szyber (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brandskydd och sprinklersystem i särskilda boenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år dör cirka 110 människor till följd av brand. Äldre människor är särskilt utsatta, de löper sex gånger högre risk att dö eller tio gånger högre risk att skadas jämfört med övriga åldersgrupper.

I Sveriges nationella strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda formuleras visionen Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Det är en ambitiös vision som dessvärre är långt ifrån att uppnås.

För att antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minska behövs en rad aktiva åtgärder. Medvetenheten om brandrisker och brandskydd behöver höjas hos äldre och personal i äldreomsorgen. Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder behöver öka.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver i rapporten Kostnadsnyttoanalyser – Sprinkler i särskilda boenden för äldre att investeringen i sprinklersystem är samhällsekonomiskt lönsam, om bara räddade levnadsår används som mått på räddade liv. I dag saknas enhetliga krav på brandskydd i särskilda boenden. Särskilda boende byggda efter år 2012 måste installera automatiserade släcksystem, men de byggda innan 2012 har inte samma krav på brandskydd. Brandskyddskraven för landets särskilda boenden är alltså inte likvärdiga. Byggnadsår styr boendes och personalens säkerhet.

Var social, dela med dig!