Drogtester – tidiga insater helt avgörande

Alliansregeringen lägger idag fram en proposition som gör det möjligt att vid välgrundad misstanke, om att en person under femton år använder droger, göra en urin- eller blodprovstagning. Med den nya tekniken kan tom ett salivprov ge tydligt resultat.

När Thomas Bodström tidigare riktade kritik mot vårt förslag lät han påskina att det skulle handla om någon form av kroppsvisitering. Vi vill klargöra att det inte alls är tal om någon kroppsvisitering, utan om att vid misstanke kunna göra urin- eller blodprovstagning. Provtagningen bör utföras av skolsköterskan för att avdramatisera det hela så långt det går. Den personliga integriteten ska självklart värnas, därför krävs ett provsvar för att hjälp ska kunna sättas in. Drogtestet är ett medel för att kunna ge hjälp, ingenting annat. Om missbruket upptäcks tidigt, kan den unga istället skonas från många års lidande och det är oerhört viktigt att hela familjen erbjuds stöd och hjälp i den uppkomna situationen.

De anhöriga kan, om de får en vetskap, agera med kraft för att hjälpa sitt barn på olika sätt. Målet är att fånga upp och avhjälpa ett drogproblem så tidigt som möjligt, ingenting annat. Att Socialdemokraterna vidhåller sitt motstånd mot detta är en gåta.

Även inom försvaret har drogteser införts. Den första januari 2010 infördes slumpvisa drogtester på våra förband runt om i Sverige. Värnpliktsrådet kom för några år (2006) sedan ut med en rapport Slumpvis säkerhet som handlar om just attityder till alkohol och narkotika inom Försvarsmakten. Värnpliktsrådet ser en oroväckande tendens. Rapporten visar att 20 % av de värnpliktiga upplever att det finns en mer tolerant attityd till alkohol inom Försvarsmakten än vad det gör i samhället i allmänhet. Vidare visar en ny undersökning från Värnpliktsrådet, Situation värnplikt 2009, att värnpliktiga uppgett att var tredje av deras lumparkompisar använder narkotika på helgerna, detta är en ökning med 10 % sedan den undersökning som gjordes 2006.

Jag tror att slumpvisa drogtester kan få många unga såväl i skolan som de som gör lumpen att tänka en extra gång innan de vill testa någon drog. Det viktigaste är att påverka attityder. Det gäller att ta hand om den som har missbruksproblem och se möjligheter att med olika metoder kunna hjälpa våra ungdomar. Att införa slumpvisa drogtester är ett första steg för att få en attityd förändring.

Var social, dela med dig!
,