Human migrationspolitik

Historisk överenskommelse vill jag rubricera denna som jag är glad för. det är mycket bra att Alliansen tillsammans med Miljöpartiet tagit ett tydlig steg för en gemensam migrationspolitik. Vård och skola till papperlösa är något vi i Kristdemokraterna länge arbete för.

Vänsterpartiet kände väl att det Rödgröna samarbete var längre bort än nånsin och har gett bitska kommentarer.

Regeringen och Miljöpartiet är överens om att 2008 års arbetskraftsinvandringsreform ligger fast. Vidare är man ense om att eventuellt missbruk av regelverket ska stävjas, att inte återinföra någon arbetsmarknadsprövning och om att fortsatt utveckla arbetskraftsinvandringsreglerna. Det ska vara lätt att komma till Sverige och försörja sig som anställd eller företagare. Regeringen och Miljöpartiet noterar att OECD för närvarande genomför en utvärdering av reformen.

Jag har ju varit ute i debatten tidigare och ibland ifrågasatt Billström migrationspolitik till och med

Vi i Sverige slår oss ofta för bröstet och talar om vår öppna och generösa asyl- och flyktingpolitik. Men hur öppen och generös är den egentligen? Diskussioner kring kristna flyktingar från Irak har gjort att bilden av den generösa svenska asylpolitiken fallerat. Det finns också stora brister när det gäller asylrätten för personer som riskerar förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning.

Vi har ett ansvar även för människor som utvisas och tvingas lämna Sverige. Ansvar för medmänniskor slutar inte vid nationsgränser. Därför kan vi inte utvisa människor och sedan blunda för vilka konsekvenser det får för enskilda. Vi har ett ansvar att inte utvisa människor till länder där de riskerar att fara illa. Och om det kan tänkas att Sverige har brustit i det ansvaret så är det viktigt att vi följer upp vad som hänt och använder den kunskapen för att få vägledning inför beslut som ska fattas framöver.

Om domsluten i migrationsdomstolarna skiljer sig markant från vad som var regeringens mening så måste lagändringar kunna ske för att rätta till felaktigheterna. Den nya instans- och processordningen är riktig, men man kan inte påstå att man på grund av den inte kan göra förändringar av riktlinjer. Om Sverige ska ha en generös asyl- och flyktingpolitik så måste vi ta strid för människovärdet och driva förändringsprocesser för att inom den nya process- och instansordningen nå en mer human linje.

Jag är därför glad att vi fått denna överenskommelse. Överenskommelsen skapar en stabil riksdagsmajoritet för migrationspolitiken under mandatperioden. Därmed har vi säkerställt att Sverigedemokraterna inte heller i fortsättningen kommer att få något inflytande över migrationspolitiken. Överenskommelsen innebär en mer generös och human migrationspolitik, vilket Kristdemokraterna varit den starkaste rösten för i regeringen.

Rätt till subventionerad hälso- och sjukvård
– Vi når framgång vad gäller hälso- och sjukvård för papperslösa och gömda. Rätten till hälso- och sjukvård ska utvidgas för grupper som idag saknar tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård. Detta var ett av Kristdemokraternas vallöften för ett mänskligare Sverige.

Rätt till skolgång
– Vi når framgång i frågan om att alla barn som finns i Sverige ska ha rätt att gå i skolan under trygga former. Överenskommelsen innebär att rätten till skolgång för barn som vistas i Sverige utan tillstånd ska utökas. Även detta var ett av Kristdemokraternas vallöften.

Rätt till familjeåterförening
– Vi når framgång vad gäller familjeåterförening. Idag är situationen helt orimlig för många familjer, inte minst från Somalia, eftersom Sveriges krav på giltigt pass är omöjligt att uppfylla. Detta problem ska nu lösas med utgångspunkt i principen om barnets bästa och rätten till familjeåterförening.

Synnerligen ömmande omständigheter
– Det har framförts kritik vad gäller en av grunderna för att kunna få uppehållstillstånd i Sverige – så kallade synnerligen ömmande omständigheter – och att reglerna tolkats för snävt av domstolarna. Regeringen har därför initierat en kartläggning av hur bestämmelsen används. Om kartläggningen visar att personer som borde få uppehållstillstånd inte får det, ska åtgärder vidtas som innebär en långsiktigt hållbar lösning som möjliggör att uppehållstillstånd beviljas de kategorier som enligt kartläggningen oavsiktligt hamnat utanför tillämpningsområdet för bestämmelsen.

Update:

Både Emma Henriksson och Frida Johansson Metso skriver varsin bra artikel på Newsmill.

Var social, dela med dig!
, ,