Döm fler till ungdomstjänst

Skriver om att ungdomstjänst bör utökas och användas oftare på Politikerbloggen.

Kristdemokraterna anser att fler unga ska dömas till ungdomstjänst speciellt när det gäller mer ringa brott. Vi anser också att fler ska fullgöra påföljden och att den ska ha en tydlig koppling till brottet. Om klottrare och vandaler får sanera klotter och återställa efter skadegörelse ökar sannolikheten för en förståelse för brottens konsekvenser och kostnader. Att dömas till böter ger bara känslan av att man kan köpa sig fri och den måste vi komma bort ifrån.

De senaste åren har vi i Sverige sett hur nya typer av kriminella gäng vuxit fram. Begreppet gatugäng används ofta för att beteckna denna typ av gäng, ett löst sammansatt nätverk som uppstår i områden med stora sociala problem. Gatugängen inriktar sin rekrytering mot ungdomar och barn. För att bemöta denna nya hotbild behövs en ny politik med ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar och deras uppväxtmiljö, såväl som en offensiv kriminalpolitik. I den statliga utredningen Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) befann sig år 2010 minst 5 000 svenska ungdomar i riskzonen att bli värvade till kriminella nätverk.

För att förhindra att de kriminella gängen växer till behövs tidiga ingripanden mot ungdomar i riskzonen; tydliga signaler som talar om att det kriminella beteendet inte är okej. Det är viktigt att återkopplingen mellan brott och straff ligger nära i tiden. Ju längre tid som går mellan brott och straff desto sämre blir signaleffekten. En viktig signal är att man inte kan köpa sig förbi konsekvenserna av sina brott. Därför bör man undvika att välja böter som straff när unga begår brott. I stället bör påföljden ungdomstjänst användas oftare.

Det finns flera problem med dagens system kring ungdomstjänst. Ett problem idag är att många inte fullgör ungdomstjänsten, i synnerhet bland dem som får ungdomstjänst i kombination med ungdomsvård. Ett annat problem är att ungdomstjänsten inte är kopplad till det brott som den unge begått. Ett tredje problem är att verkställandet av ungdomstjänst varierar mellan olika kommuner och till stor del beror på enskilda tjänstemäns engagemang.

De problem som finns med dagens ungdomstjänst behöver lösas. Kommunerna behöver därför engagera sig mer för att skapa meningsfulla möjligheter till ungdomstjänst. Det är också viktigt att ungdomstjänsten planeras så att den inte kolliderar med skolarbetet, exempelvis genom att tränga undan tid för läxläsning.

Idag straffas de lindrigaste brotten med böter, som ges antingen som en ordningsbot från polisen eller som ett strafföreläggande från åklagaren. Ungdomstjänst måste dömas ut i en domstol och används för lite grövre brott. Kristdemokraterna anser att fler unga ska dömas till ungdomstjänst speciellt när det gäller lindrigare brott. Straffet ska ha en tydlig koppling till brottet. Har man klottrat så ska man sanera klotter. Har man vandaliserat en lekplats ska man vara med och reparera den. Om en unga är med och återställer efter skadegörelsen ökar sannolikheten för en förståelse för brottens konsekvenser och kostnader.

De problem som finns med dagens ungdomstjänst behöver lösas. Kommunerna behöver därför engagera sig mer för att skapa meningsfulla möjligheter till ungdomstjänst. Det är också viktigt att ungdomstjänsten planeras så att den inte kolliderar med skolarbetet, exempelvis genom att tränga undan tid för läxläsning. För att öka användningen av ungdomstjänst utan att ytterligare belasta domstolarna bör åklagarna ges möjlighet meddela kortvarig ungdomstjänst genom strafföreläggande.

Ungdomstjänst innebär att den unge arbetar utan lön och genomgår ett påverkansprogram att avsluta en kriminell bana. Arbetet genomförs framförallt på kvällar och helger. Påföljden är avsedd för ungdomar som inte redan är grovt eller långvarigt kriminellt belastade. Syftet är att den unge skall ges en chans att arbeta av sitt straff.

Läs hela artikel här.

Och jag kan lova Aron Modig att det kommer mera och att jag inte glömt rikstinget. Var inne lite på synen som finns i domstolar om helhetsbedömning och gemene mans syn i detta förslag om villainbrott.

Var social, dela med dig!
, , ,