Signalspaning en av höstens debatter

I höstas var det ovanligt få debatter i kammaren för justitieutskottet. Mnga utskottsmöten, mycket beredning men ibalnd var vi överens och då kändes debatt överflödig sen hade vi inte några motionsdebatter heller. Motionsdebatter är de betänkanden där liknande motioner från allmänna motionstiden när ledamöter i riksdagen får lägga förslag på vad de vill. Ofta har vi ett polisbetänkande, kriminalvården, ungdomar, brottsförebyggande med flera. En av höstens debatter gällde signalspaning, se anförandet nedan.

Fru/Herr Talman,

Respekten för individens frihet och värdighet utgör demokratins, rättsstatens och de mänskliga rättigheternas gemensamma värdegrund. Dessa grundläggande värden måste ständigt försvaras och utvecklas i praktisk politik och rättskipning.

Rätten till privatlivet ges ett starkt skydd genom artikel 8 i Europakonventionen, som stadgar att offentlig myndighet endast får inkräkta på åtnjutandet av denna rätt om det är nödvändigt för att förebygga brott eller av annat skäl.

Oroande är utvecklingen av gränsöverskridande terrorism och annan brottslighet, hoten mot våra IT-system. Den grova organiserade brottsligheten och exempelvis brottsligheten som terrorism, innebär att polisen behöver nya redskap och dagens förslag innebär att Säkerhetspolisen och Rikskriminalen ska ges tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Syftet med förslaget är att förbättra för dessa myndigheter att få uppgifter om utländska förhållanden på strategisk nivå avseende bland annat internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Terrorism har alltid funnits men har kommit även oss i Sverige närmare och blivit något som vi måste beakta och arbeta mot mer konkret. När bomben smällde i centrala Stockholm i december 2010 var vi många som ändå blev chockade över att det hände här.

Säkerhetspolisens uppgift är att förebygga, avslöja och bekämpa allvarlig brottslighet, däribland terrorism och brott mot rikets säkerhet, som utgör direkta hot mot Sverige. Denna sorts brottslighet äventyrar stora samhällsvärden, utgör hot mot enskilda människors liv och hälsa och kan, om brottet fullbordas, få mycket omfattande konsekvenser. Det är viktigt vi har ett fokus på att förebygga och förhindra och i detta arbete handlar det mycket om information – effektiv underrättelseinhämtning. En långsiktig rättspolitik kan förebygga våldshandlingar. Balansen mellan det öppna samhället och det brottsförebyggande arbetet måste vi ständigt arbeta med. I arbetet med att förhindra den grova organiserade brottsligheten är den strategiska analysen en nyckel.

De brott som Säkerhetspolisen har i uppdrag att förebygga och förhindra har ofta en koppling till förhållanden utomlands. Säkerhetspolisen har emellertid inte några befogenheter att självständigt bedriva polisverksamhet utanför Sverige, därför måste kunskapen om utländska förhållanden inhämtas på annat sätt. Ett sätt att inhämta sådan information är att samarbeta med myndigheter i andra länder. Även om sådant samarbete förekommer och tillför stort värde, innebär det ofta begränsningar, t.ex. saknas det i vissa fall helt möjlighet att få information från myndigheter i andra länder. Även i de fall när sådan information kan fås saknar Säkerhetspolisen möjlighet att påverka urvalet av informationen och har även begränsade möjligheter att kontrollera informationens tillförlitlighet.

Arbetet med att bekämpa grov organiserad brottslighet är i stor utsträckning underrättelsestyrt och kräver att Rikskriminalpolisen har kunskap om tendenser i samhället, om var kriminella nätverk finns och bedriver sin verksamhet, om vilken brottslighet nätverken är inriktade på och om vilka som ingår i nätverken. I den strategiska analysen kartläggs brottsfenomen och kriminella nätverk på en mer övergripande nivå, varvid det bl.a. är av stor betydelse att kunna få information om utländska företeelser och förhållanden. Liksom Säkerhetspolisen saknar Rikskriminalpolisen befogenheter att självständigt bedriva polisverksamhet utanför Sverige. Det är också ofta omöjligt att få nödvändiga uppgifter från myndigheterna i det aktuella landet. På samma sätt som när det gäller Säkerhetspolisen har därför den information från försvarsunderrättelseverksamhet som har kunnat hämtas in genom signalspaning utgjort en viktig källa när det gäller underrättelseinhämtning om utländska förhållanden. Regelverket måste stå i proportion till de effekter det kan få för enskildas integritet.

Vi har full förståelse för den oro som uttrycks för att utvidgningen av de signaler som får tas in kan leda till oönskade konsekvenser som kränker människors integritet. Det är sant att vid all övervakning finns risk att något material kommer i orätta händer. Därför finns all anledning att vidta så rigorösa säkerhetsåtgärder som bara är möjligt. Förslaget tar fasta på att de kontroll-, rättssäkerhets- och integritetsskyddande mekanismer ska stå i fokus.

För oss Kristdemokrater är både Sveriges säkerhet och respekten för den personliga integriteten viktig. Förslaget om Signalspaning är utformat för att tillgodose både och.

Kristdemokraterna har varit noga med att signalspaningen ska utformas så att risken för att informationen missbrukas eller hamnar i orätta händer minimeras – så långt det någonsin är möjligt. Det handlar bland annat om att tydliga kontrollmekanismer och funktioner skapas för att garantera enskilda individers integritet. Varje uppdrag ska prövas av en särskild nämnd innan spaningen inleds. Det ska finnas insyn och kontroll under pågående spaningsprocess och efteråt.

Förslaget ger Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen endast möjlighet att påverka vilken information som hämtas in för de syften som redan idag uttömmande räknas upp i signalspaninglagen. Tillstånd krävs av Försvarsunderrättelsedomstolen som även måste godkänna de sökbegrepp som får användas vid inhämtningen. Det handlar alltså om att kartlägga yttre hot mot Sverige genom att studera mönster och samband. Signalspaning är en viktig metod för att kunna göra självständiga och bra omvärldsbedömningar.

Det är endast information av betydelse för landets säkerhet (försvarsunderrättelseverksamhet), dvs. om utländska förhållanden och yttre hot mot landet, som är aktuell. Av alla de mail, fax och telefonsamtal som går genom kablarna kommer endast en ytterligt liten mängd undersökas utifrån fastställda sökord. Det beräknas vara ett av tio miljarder som kan komma ifråga. Sökningen får inte inriktas mot en fysisk person utan endast avse företeelser. Ingenting sparas utan det som passerat är borta.

Signalspaningen handlar inte heller om att avlyssna våra inhemska telefonsamtal, datatrafik eller att snoka i medborgarnas e-post. Med den lagstiftning som Alliansen föreslår får signalspaning normalt inte riktas mot en viss individ och definitivt inte gälla kommunikation mellan personer i Sverige, därför införs regler som säkerställer att sådan information, om den av misstag skulle komma med, omedelbart skall förstöras.

Återigen vill jag trycka på att: Varje uppdrag ska prövas av en särskild nämnd innan spaningen inleds. Det ska finnas insyn och kontroll under pågående spaningsprocess och efteråt. Precis det regelverk som idag gäller för försvarsunderrättelseverksamhet ska gälla även i dessa fall.

Det är också viktigt att det finns en fortsatt uppföljning av lagen och Kristdemokraterna tycker därför det är bra att med jämna mellanrum låta Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet genomföra en fördjupad uppföljning av lagstiftningens konsekvenser för bland annat den enskildes integritet.

Bifall till betänkande och avslag på motioner.

Var social, dela med dig!
,