Intervju inför valet

sveabladet

Svarat på frågor inför valet om bland annat utlandssvenskar i Sveabladet som går ut till svenskar som bor utomlands.

1~~~~~~ Vilken är den viktigaste valfrågan för ditt parti och varför?
En stödjande familjepolitik, förbättrad kvalitet i skolan, mindre barngrupper i förskolan, sänkta trösklar till ett första jobb, krafttag mot ungdomsbrottsligheten och förbättrad kvalitet och tillgänglighet i vården är några av de frågor vi prioriterar högt.

2.~~~~~~ Hur ställer ni er till de minskade bidragen till de svenska skolorna i utlandet?
Svenska skolor i utlandet är till för barn till föräldrar som arbetar med något utomlands med svenska intressen. Till exempel svensk myndighet eller svenskt företag.
Regelverket som reglerar detta är från 1994, vi tycker det är bra att man nu ser över dessa regler. Förtydligande är bra. Det är viktigt att svenskar ska kunna göra insatser runt om i världen och kunna ha med sig sina barn och att dessa barn får en bra utbildning under utlandstiden. Dock har det visat sig att många svenskar som exempelvis bor i turistorter på längre semester nyttjat skolpengen som det rör sig om. Det är en kostnad för kommunen som inte kan anses vara rimlig. En annan problematik är att olika kommuner gör olika typer av bedömningar, vissa elever anses vara berättigade till bidrag, andra inte. Det är inte bra. När dessa regler ses över kan det komma att bli färre elever som få rätt till bidrag, men å andra sidan får de elever med föräldrar som arbetar utomlands mer enhetlig information som inte beror på vilken kommun de kommer ifrån. Men det nya regelverket är inte på plats än, så vi kan inte kommentera det mer än efter det som idag gäller. Motsvarande tillstånd gäller högstadiet och gymnasiet, men att det då är regeringen som tar beslut om tillstånd.

3.~~~~~~ Det finns många exempel på hur krångligt det är för hemvändare att komma tillbaka in i de svenska trygghetssystemen. Vad vill ni göra för att underlätta för svenska medborgare att flytta tillbaka till Sverige?
Att vända hem till Sverige ska varken vara svårt eller omständigt. Arbete för att förenkla regler fortgår hos flera myndigheter. Detta på initiativ av regeringen. Försäkringskassan är en av flera myndigheter som jobbar aktivt med att minska krånglet för den som är i behov av deras hjälp. Denna typ av arbete med regelförenkling är viktigt då alltfler flyttar över nationsgränserna för längre eller kortare perioder.

Regelverket som reglerar detta är från 1994, vi tycker det är bra att man nu ser över dessa regler. Förtydligande är bra. Det är viktigt att svenskar ska kunna göra insatser runt om i världen och kunna ha med sig sina barn och att dessa barn får en bra utbildning under utlandstiden. Dock har det visat sig att många svenskar som exempelvis bor i turistorter på längre semester nyttjat skolpengen som det rör sig om. Det är en kostnad för kommunen som inte kan anses vara rimlig. En annan problematik är att olika kommuner gör olika typer av bedömningar, vissa elever anses vara berättigade till bidrag, andra inte. Det är inte bra. När dessa regler ses över kan det komma att bli färre elever som få rätt till bidrag, men å andra sidan får de elever med föräldrar som arbetar utomlands mer enhetlig information som inte beror på vilken kommun de kommer ifrån. Men det nya regelverket är inte på plats än, så vi kan inte kommentera det mer än efter det som idag gäller. Motsvarande tillstånd gäller högstadiet och gymnasiet, men att det då är regeringen som tar beslut om tillstånd.

4.~~~~~~ Anser ni att den svenska sjukvården har blivit bättre eller sämre det senaste decenniet? På vilket sätt?
Den svenska sjukvården har utvecklats mycket under det senaste decenniet! Den medicinska utvecklingen har gjort att vårdtiderna har minskat, allt fler ingrepp kan utföras i dagkirurgi och vi har fått nya och bättre läkemedel.
Genom politiska beslut har vi sedan 2006 kraftigt förstärkt tillgängligheten till sjukvården genom en lagstadgad vårdgaranti och en kömiljard som mer än halverat väntetiderna. Vi har infört rätt till ersättning för vård i annat EU-land. Vidare har vi infört en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Vi har skapat valfrihet och ökad delaktighet för patienten genom vårdval i primärvården, särskilt stöd till valfrihet inom öppen specialiserad vård, en ny patientlag och en etisk plattform inom vård och omsorg.
Vi har förstärkt insatserna för de allra sköraste och mest utsatta genom satsning på psykiatri och de mest sjuka äldre. Vi har beslutat om en strategi för kroniskt och långvarigt sjuka, en cancerstrategi och en strategi för jämlik vård och öppna jämförelser av vårdens resultat. Vi har också infört vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.
I mätningar kan vi se att patienternas nöjdhet ökar. Det sägs också att om UK hade haft svensk hjärtsjukvård hade 10 000 engelsmän överlevt sin hjärtåkomma.
Sedan 2006 har de samlade utgifterna för hälso- och sjukvården ökat med över 22 miljarder kronor i fasta priser. Statens bidrag till landstingen uppgår nu till drygt 20 procent av landstingens intäkter.

5.~~~~~~ Hur ställer sig ditt parti till Skatteverkets förhållningssätt att vi kan anses “obegränsat skattskyldiga” och behöver lämna inkomstdeklaration i Sverige även när man stadigvarande bor utomlands och inte har någon inkomst i Sverige?
Om man anses som obegränsat skattskyldig ska man antingen vara bosatt, vistas stadigvarande eller ha väsentlig anknytning till Sverige. Bor man stadigvarande utomlands får man anta att personen i fråga uppfyller någon av de övriga kraven och därmed har en betydande anknytning till det svenska samhället. Detta beskattningsförfarande förljer hemvistprincipen, som är en allmänt vedertagen princip inom skattelagstiftning och således inte unikt för Sverige. Även inom denna benämning görs distinktioner mellan exempelvis kvalificerad eller icke kvalificerad skattskyldighet vilket får beskattningskonsekvenser, sedan tillkommer diverse skatteavtal med övriga länder där man naturligtvis överväger dessa förhållanden. Vi litar på att Skatteverket har den kapaciteten som krävs för att göra rimliga bedömningar i dessa frågor, givet existerande regelverk och avtal med andra länder.

Var social, dela med dig!