Tre förslag för att förenkla byggandet

Idag ska ni även läsa DI där jag skriver med Alliansen i civilutskottet Ola Johansson, Robert Hannah och Ewa Thalén Finné om 3 skarpa förslag vi lagt för att förenkla Plan- & bygglagen.

Det byggs för lite i Sverige. Vi har därför lämnat tre motioner med förslag på hur nya bostäder kan främjas genom enklare regler, skriver Caroline Szyber (KD), Ola Johansson (C), Ewa Thalén Finné (M) och Robert Hannah (FP).

I regeringens budget märks Socialdemokraternas bostadsdilemma tydlig. Den traditionella socialdemokratiska bostadspolitiken, med kraftiga subventioner till byggherrarna är svår att kombinera med ansvarfull ekonomisk politik. Kvar av miljardlöftena blev två mindre stöd till renoveringar. Med insikten om subventionernas kostsamhet finns kanske förutsättningar att bilda en bred majoritet för förslag som motverkar den trängande bostadsbristen.

Alliansregeringen har under de gångna mandatperioderna genomfört en rad åtgärder för att förenkla de regler som lagt hinder i vägen för byggande. Tack vare dessa ser vi nu att bygginvesteringarna ökar. Vi ligger nu på en årlig byggtakt om drygt 40.000 bostäder. Alliansregeringen genomförde samtidigt åtgärder för ett bättre utnyttjande av de bostäder vi redan har, bland annat genom generösare uthyrningsregler. Vi har också infört fler bygglovsfria åtgärder, till exempel Attefallshusen.

Den ineffektiva planprocessen är ett av huvudproblemen för det svenska bostadsbyggandet. Vägen från idé till byggstart är kantad av hinder, det är inte ovanligt att en planprocess sträcker sig över sex till åtta år. Detta leder till ökade kostnader och försämrar konkurrensen då endast stora företag har råd att ligga ute med pengar under en så lång period.

I propositionen ”En enklare planprocess”, föreslog alliansregeringen en rad åtgärder för att förenkla plan- och bygglagen. Några av förslagen avslogs av riksdagen i våras med förevändningen att det rådde oklarheter om behovet av följdändringar i annan lagstiftning. Dessa frågetecken har kunnat klarläggas genom en kompletterande promemoria vilket gör att propositionens förslag bör prövas på nytt. I samband med den allmänna motionsperioden har vi därför tillsammans lämnat tre motioner med skarpa lagförslag från propositionen för hur nya bostäder kan främjas genom enklare regler.

I stället för att i princip alltid kräva en detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse menar vi att kommunerna kan ges ett större utrymme för att bedöma i vilka fall som en detaljplan krävs. Förslaget har välkomnats av aktörerna på marknaden. Kommunerna är de som är bäst lämpade att kunna avgöra när en detaljplan behövs och när den inte behövs. I stället för tidsödande planarbete kan man då gå direkt på prövning av bygglovsärendet.
Utformningskraven behöver mildras.

Kommunen kan i detaljplanen reglera husens utseendemässiga utformning, såsom färg, fasad och takbeläggning. Här menar vi förekommer allt för mycket detaljregleringar som leder till ökade kostnader och osäkerhet för aktörerna i bygg- och bostadsbranschen. Med stöd av Plangenomförandeutredningen föreslår vi att planbestämmelser om utseendemässig utformning av hus inte bör gälla efter genomförandetidens utgång. Genom detta ökar flexibiliteten för såväl kommun som aktörer i branschen och man kan gå direkt på bygglov.
Förenklad hantering av detaljplanerna.

I stort sett alla aktörer inom bostads- och byggsektorn är överens om att dagens planeringsprocesser tar för lång tid. Detaljplaner som inte är av principiell natur eller har betydande miljöpåverkan borde kommuner kunna delegera för handläggning enligt standardförfarande till kommunstyrelse eller byggnadsnämnd. Att ge kommunerna denna möjlighet skulle kunna korta planprocessen med upp till fyra månader och minska osäkerheten.

Sverige har under en lång följd av år byggt för lite bostäder, ungefär hälften av vad våra nordiska grannländer byggt per invånare sedan början av 1990-talet. Människor måste kunna flytta till jobb och studier för att kunna upprätthålla arbetslinjen.

Vi hoppas att riksdagen genom att ställa sig bakom våra förslag visar vilja att förkorta tiden från idé till färdigt hus och att regeringen i övrigt söker vårt stöd för att fullfölja den bostadspolitik som grundlades av alliansregeringen.

Caroline Szyber, ordförande, civilutskottet (KD)
Ewa Thalén Finné, ledamot, civilutskottet (M)
Ola Johansson, ledamot, civilutskottet (C)
Robert Hannah, ledamot, civilutskottet (FP)

Dessa tre förslag borde bifallas av Riksdagen efter årsskiftet. I så fall stiftas en lag som kommer att träda i kraft redan i sommar. Vi kommer att göra allt vi kan för att fullfölja genomförandet av en politik som bevisligen gett resultat. 42 500 nya bostäder nästa år enligt Boverket.
Nya regeringen har inte levererat en enda reform inom bostadspolitiken, än mindre sagt något om vad man tänker göra och som dessutom kopierar Alliansens bostadspolitiska målformuleringar (de som de själva varit kritiska till tidigare).Det byggs som aldrig förr, tack vare Alliansen.

Var social, dela med dig!
, ,