Vi i Alliansen fortsätter driver regelförenklingar

Det kommer många förslag på bostadspolitiska området. Egensinnen gällande subventioner, inget långsiktighet alls.

Boverket kom med ett omdiskuterat förslag som regeringen ännu inte velat kommentera alls.. Jag är tydlig och kritisk till det.

– Enligt min mening skulle förslaget förpassa hyresrätten till att bli boendeform för flyktingar. En ny form av social housing för enbart nyanlända, skriver den kristdemokratiske riksdagsledamoten Caroline Szyber.

Vi i Alliansen fortsätter driver regelförenklingar. Tyvärr ser inte övriga partier värdet av detta. Något branschen också efterfrågar.
Vi skriver i Dagens samhälle

Bostadsbyggande. Vi riktar nu en tydlig uppmaning till regeringen. Stöd våra förslag till enklare och bättre byggregler i riksdagen – bostadsbristen blir inte mindre för att man talar om en aktiv politik. För att möjliggöra ett ökat byggande krävs handling. Det är dags att börja agera, skriver fyra riksdagsledamöter från Alliansen i civilutskottet.

Behovet av fler bostäder är stort. Ända sedan 1990-talet har det byggts alldeles för få bostäder i Sverige. För att lätta regelbördan och snabba på plan- och byggprocesserna genomförde alliansregeringen en lång rad åtgärder i regeringsställning. Vi ser nu att bygginvesteringarna har ökat och att utvecklingen går åt rätt håll. Mycket arbete kvarstår dock för att bygga ikapp och komma tillrätta med bostadsbristen.

Det är därför djupt oroande att reformtempot sedan regeringsskiftet i princip helt har avstannat. Den rödgröna regeringen har nu suttit vid makten i drygt ett halvår men än så länge lyser de politiska förslagen för att lösa bostadsbristen med sin frånvaro. Bostadsminister Mehmet Kaplan talar mycket om en aktiv bostadspolitik, men i handling har aktiviteten varit i det närmaste obefintlig. Få menar att den traditionella socialdemokratiska bostadspolitiken med detaljstyrning och kraftiga subventioner skulle vara lösningen framåt. Inte heller Miljöpartiets reformblockad lär leda till att fler hus blir byggda.

För att kunna öka bostadsbyggandet måste vi våga vända på alla stenar. Vi behöver komma till rätta med den ineffektiva planprocessen som i dag är ett av huvudproblemen för svenskt bostadsbyggande. Vägen från idé till byggstart är i dag kantad av hinder och det är inte ovanligt att en planprocess sträcker sig över sex till åtta år med ökade kostnader som följd. Alliansregeringen lade en bra grund med omfattande reformer. Lösningen framåt handlar om att fullfölja arbetet med de regelförenklingar som vi påbörjade för att det snabbare ska gå att sätta spaden i marken och börja bygga.

I riksdagen behandlas nu under våren många av de förslag som vi motionerat om i riksdagen. Ett av förslagen, som är formulerat som skarp lagstiftning som snabbt kan träda i kraft, handlar om att begränsa kravet på detaljplan. I stället för att i princip alltid kräva en detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse menar vi att kommunerna kan ges ett större utrymme för att bedöma i vilka fall som en detaljplan behövs. I stället för tidsödande planarbete kan man då i vissa fall gå direkt på prövning av bygglovsärendet.

Ett annat förslag handlar om att förenkla hanteringen av detaljplanerna. Detaljplaner som inte är av principiell natur eller har betydande miljöpåverkan borde kommuner kunna delegera för handläggning till kommunstyrelse eller byggnadsnämnd. Vi vill även att utformningskraven mildras. Vi föreslår att planbestämmelser om utseendemässig utformning av hus i huvudsak inte ska gälla efter genomförandetidens utgång. Då ökar flexibiliteten och man kan istället gå direkt på bygglov.

Talande för vår nya bostadsministers tillbakalutade attityd till bostadsbristen är att den förordning med höjda riktvärden för trafikbuller som skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet fortfarande inte är på plats. Det är många som nu väntar på att regeringen ska sätta ner foten.

Vi riktar nu en tydlig uppmaning till regeringen. Stöd våra förslag till enklare och bättre byggregler i riksdagen – bostadsbristen blir inte mindre för att man talar om en aktiv politik. För att möjliggöra ett ökat byggande krävs handling. Det är dags att börja agera.

Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD), ordförande civilutskottet
Ewa Thalén Finné, riksdagsledamot (M)
Ola Johansson, riksdagsledamot (C)
Nina Lundström, riksdagsledamot (Fp)

Var social, dela med dig!