Motion om bostadsplaneringskommitténs tidsplan

Idag klockan 16.30 var det deadline, puh! 6 intensiva veckor av politikutveckling är över för i år, 8 nya enskilda motioner, ett antal Alliansmotioner och budgetmotion och kommittémotioner blev det i år. Allt på bloggen framöver. En motion handlar om bostadsplaneringskommitténs tidsplan.

En väl fungerande bostadsmarknad är en viktig förutsättning för tillväxt och en väl fungerande arbetsmarknad. Tillsammans med drivkrafter för att arbeta, goda villkor för företag och en aktiv arbetsmarknadspolitik utgör en välfungerande bostadsmarknad en viktig del av en politik för ökad sysselsättning. Brist på bostäder innebär att tillväxt och sysselsättning hålls tillbaka. I storstadsregionerna ökar befolkningen snabbt och bostadsbyggandet har inte svarat upp mot befolkningsökningen. Sverige har sedan 1990-talets början byggt hälften av vad våra nordiska grannländer gjort och hälften av snittet för OECD-länderna samtidigt som Sverige är det land som urbaniseras snabbast i hela EU.
Alliansen genomförde en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen på bostadsmarknaden. Ytterligare insatser behövs. Med de åtgärder som föreslagits i Alliansens Sverigebygge skapas förutsättningar för 300 000 nya bostäder fram till 2020. Alliansregeringen tillsatte 2013 den parlamentariska Bostadsplaneringskommittén, för att utreda och vid behov föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet.

Kommitténs förslag presenterades i juni 2015. För det första föreslås krav på ökad samordning mellan regional planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik samt kommunernas planering för bostadsförsörjning. Bostadsplaneringskommitténs studier och utvärderingar visar att ökad rörlighet över såväl geografiska som administrativa gränser kräver större insatser på regional nivå i bostadsplaneringsfrågor. Människors vardag tar inte slut vid kommungränserna.

För det andra föreslås en regional fysisk planering i hela landet, med länet som indelningsgrund. Den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i varje län ska inom sitt län ha uppgiften att bedriva regional fysisk planering. I län där länsstyrelsen fortfarande har det regionala utvecklingsansvaret, ska landstinget i stället ha den uppgiften. Regioner och kommuner samarbetar i varierande grad kring fysisk planering redan i dag och kommuner som har praktiska erfarenheter av sådant samarbete är överlag positiva, enligt kommittén.

För det tredje föreslås en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning. Kommittén visar att statens agerande brister avseende samordning, effektivitet och tydlighet. Det finns ett hundratal statliga mål kopplat till hållbar samhällsplanering, och kommittén pekar därför på behovet av en sammanhållen nationell strategi och ett forum där nationella, regionala och kommunala nivåerna samverkar.

En enig Bostadsplaneringskommitté står bakom förslagen och anser att de bör genomföras 5 den 1 januari 2019. Riksdagen bör besluta i enlighet med detta. Bostadsplaneringskommitténs förslag löser långt ifrån alla problem på bostadsmarknaden, men de skulle innebära viktiga steg i rätt riktning.

Var social, dela med dig!