För fler företag och för mindre krångel

kammaren

I debatten idag i kammaren hade jag fokus på vikten av regelförenklingar och vikten av att införa en nya kategori medelstora företag. För fler företag och för mindre krångel!!
Ytterligare ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen att återkomma med ny företagskategori av företag i årsredovisningslagen utgår från ambitionen att minska företagens regelbörda.

Herr talman

Regelförenklingsarbetet måste fortsätta. Kristdemokraterna och övriga Alliansen påbörjade ett stort arbete och detta måste fortsätta. Det betänkande vi idag debatterar innebär att de svenska redovisningsreglerna för företag anpassas till EU-regler. Det ska bland annat göra det enklare för mindre företag att redovisa. Till exempel begränsas kraven på upplysningar i noter i årsredovisningen. Principen att information som inte är väsentlig kan utelämnas blir en generell regel.

Det nya redovisningsdirektivet från 2013 är ett led i EU:s strävan att förenkla regelverken för företag som verkar inom EU, framför allt för små företag. Årsredovisningslagen gäller i stort sett samtliga företag som är skyldiga att upprätta en årsredovisning. På senare år har flera reformer genomförts för att minska företagens administrativa börda, på detta område senast genom avskaffandet av vissa krav
på upplysningar i års- och koncernredovisningen, se proposition 2009/10:235.
Utgångspunkten har varit att upplysningskraven inte ska gå längre än vad som är nödvändigt för att trygga utomstående intressenters – t.ex. investerares, borgenärers och anställdas – behov av information för att kunna bedöma företagens ekonomiska förhållanden och utvecklingsmöjligheter. Det finns enligt regeringen ett fortsatt behov av att pröva möjligheterna att göra ytterligare lättnader, särskilt sådana som är inriktade mot mindre företag.

I det förslag regeringen lade fram på riksdagens bord valde man att ha kvar kategorierna mindre och större. Eftersom en allt högre andel redovisningskrav på företag har sin grund i EU anser Alliansen att det blir problematiskt om svensk lagstiftning har en indelning av företag som skiljer sig från många andra länder på ett sätt som innebär att svenskt näringsliv totalt sett framöver får redovisningskrav som omfattar fler företag än våra konkurrentländer.

Kristdemokraterna tillsammans med övriga Alliansparter; Moderaterna, Centern och Folkpartiet Liberalerna valde därför att lägga en följdmotion som också har blivit ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen om att återkomma med förslag som i fråga om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen utgår från ambitionen att minska företagens regelbörda.

Regelbördan är en av det saker företagare själva lyfter fram som ett stort problem, det tar allt för mycket tid. De framtida jobben kommer främst skapas när enskilda människor, entreprenörer, finner att det är värt att starta eller utveckla ett företag, förverkliga en idé. Det är i företag som morgondagens jobb skapas, företag som får växa!
När vi nu blickar framåt får vi inte glömma att även följa upp de reformer som genomförts under tidigare mandatperiod och se till att de får avsedd effekt. Vi kan och måste nu göra mer för ett bättre företagsklimat i Sverige.

Bifall till betänkandet

Var social, dela med dig!