Fråga om till- och frånval i hyresrätt

ställd skriftlig fråga till justitieministern om från- och tillval i hyresrätt http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Fran–och-tillval-i-hyresratt_H311339/

Pressmeddelande
Stockholm den 19 november 2015

Ge valfrihet till hyresrätten

– Ge hyresrätten en chans. Låt folk få välja standard och servicenivå för sitt boende med från- och tillval.

Det säger Caroline Szyber efter att i en skriftlig fråga till justitieminister Morgan Johansson efterfrågat en proposition till riksdagen som ger från- och tillval i hyresrätt.

– Idag är boende i hyresrätt standardiserat utifrån byggnormer. Med friheten och egenmakten att själv få välja nivå på materialval och service får vi en prisvariation som utvecklar hyresrätten och gör den mer anpassningsbar efter kundgrupp.

– Det kan handla om äldre som vill ha kringtjänster i form av reception, städning eller vaktmästeri för byte av lampor eller gardiner. Här finns en massa möjligheter och efterfrågan som ger nya arbetstillfällen.

– Friheten att kunna påverka lägenhetens standard har mött stöd hos centrala remissinstanser som SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Utredningen föreslog ikraftträdande i våras, trots det har dagens regering inte förmått att lägga fram proposition, avslutar Caroline Szyber.

Se frågan till Morgan Johansson nedan.

Från- och tillval i hyresrätt
En möjlighet för hyresgäster att göra olika tillval och frånval skulle främja hyresrätten som boendeform. Att kunna anpassa sitt boende till det egna personliga valet tar vara på potentialen i upplåtelseformen. Hyresrätten är en mycket flexibel upplåtelseform. Trots det är boendet i hyresrätter idag påfallande standardiserat utifrån dess byggnormer. Istället för standardisering kan en blandning ge utrymme för en lägre standard för den som önskar. Till dessa hör till exempel unga som har svårt att få pengarna att räcka till och vars boendehorisont kanske är kortare. Samtidigt bordet det vara möjligt att bygga ännu dyrare för dem som vill ha högre service och högre standard på materialvalen. Variationen bereder väg för att göra hyresrätten mer attraktiv och ge ett bredare utbud av hyresrätter. Att förändra och utveckla hyresrätten leder till socialt engagemang, möjlighet att utveckla kringtjänster och öka kvaliteten i boendet.
Individuella lösningar behöver inte enbart vara utseendemässiga utan också beakta servicegrad för att tillgodose den enskilde hyresgästens behov. För äldre är kringtjänster av stor vikt. Fler pensionärer skulle idag vilja ha fler kringtjänster; receptionstjänster, städning och vaktmästeritjänster som skulle kunna erbjuda hjälp med att byta lampor och sätta upp tavlor. Möjligheterna att utveckla kringtjänster är många om man tillåter system som kan reglera och få betalt för det.
År 2008 presenterade Tillvalsutredningen betänkandet Tillval i hyresrätt med förslag på förbättrade möjligheter för hyresgäster att göra olika tillval och frånval. Förslagen har remissbehandlats och ärendet har sedan beretts inom Justitiedepartementet resulterande sommaren 2014 i en lagrådsremiss.
Friheten att kunna påverka lägenhetens standard har mött stöd hos viktiga remissinstanser som SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Lagändringarna som behövdes föreslogs träda i kraft den 1 maj 2015. Trots det har den nya regeringen inte aviserat någon intention till lägga fram proposition.
Min fråga till statsrådet är därför om denne i närtid tänker verka för att lämna en proposition till riksdagen som ger från- och tillval i hyresrätt?

Uppdatering:
Jag fick svar rekordsnabbt på min fråga och tyvärr tydlige regeringen INTE avser gå vidare med till- och frånval eller vill utveckla systemet. Mycket tråkigt.

Caroline Szyber har frågat mig om jag i närtid tänker verka för att lämna en proposition till riksdagen som ger från- och tillval i hyresrätt.

Regeringen vidtar flera åtgärder för att utveckla hyresrätten och slå vakt om dess fördelar för svensk ekonomi och människorna som lever i den. Det handlar om åtgärder både för att öka byggandet och för att göra befintliga bostäder bättre. Detta är fundamentalt för att ge bostadssökande en reell valfrihet mellan olika former av boende.

Ett exempel är det investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande på 3,2 miljarder per år som presenterades tidigare i år. Ett annat är stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer i områden med socioekonomiska utmaningar. Dessa åtgärder ökar investeringar i hyresrätter samtidigt som hyrorna kan hållas nere. Regeringen har under sommaren också gett en utredare i uppdrag att ta ställning till bl.a. hur hyresgästernas ställning kan stärkas.

Hyresgästens valfrihet och inflytande över den egna bostaden är en viktig faktor för att göra hyresbostäder attraktiva. Tillval och frånval kan vara ett bra sätt att ge hyresgäster ett sådant inflytande så länge balansen mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen är lämplig. Många hyresgäster erbjuds i dag tillval eller frånval. Det är positivt och kan utvecklas så att fler hyresgäster får en större valfrihet.

Kärnan i den förra regeringens förslag är att ett avtalat tillägg för ett tillval i princip inte ska kunna ändras av hyresnämnden. En så strikt regel för dessa fall kan leda till problem. En nackdel som tas upp i lagrådsremissen är att hyresvärdar i städer med bostadsbrist kan få ett intresse av att erbjuda lägenheter med höga tillägg. I lagrådsremissen konstateras att detta kan medföra risker som dagens hyressättningssystem avser att motverka.
Det är riktigt att viktiga remissinstanser var positiva till förslaget. Det är samtidigt så att flera remissinstanser, t.ex. landets hyresnämnder, pekade på att förslaget skulle orsaka tillämpningsproblem.

Stockholm den 25 november 2015

Morgan Johansson

Uppdatering:
Hem och hyra skriver om min fråga och svar
Fastighetstidningen skriver om frågan samt Fastighetsägarna.

Var social, dela med dig!