Handläggningstider Lantmäteriet

Ett synnerligen tunt svar av Kaplan
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Lantmateriets-langa-handlaggni_H312584/

Problemet är inte konjunkturellt utan strukturellt.
Dvs lösningen måste tas genom skarpa förslag från regering och riksdag.

Helt enkelt måste kompetens som faktiskt finns kunna användas.

T e x nu åker privata mätfirmor ut till tomten och mäter vissa saker. Sen åker statliga och kommunala tjänstemän dit och mäter in andra saker. Ändra reglerna så att certifierade mätningsingenjörer kan mäta rubbet vid ett tillfälle

T ex nu finns ett stort antal erfarna lantmätare som är konsulter eller pensionerade som enkelt skulle kunna gå in och öka tillgänglig lantmätarkompetens med minst 20 %.

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns fyra timpriser:

Beredande lantmätare: 975kr/timme
Beslutande lantmätare: 1 375kr/timme
Specialist lantmätare: 1 550kr/timme
Senior Lantmätare: 1 750 kr/timme

Dessa timtaxor överstiger med stor marginal vad en privat lantmätare kan debitera nu för värdering av fastigheter och fastighetsrättsliga utredningar. I en nyligen genomförd upphandling av lantmätarinsatser rörande Ostkustbanan kunde jag konstatera att vinnande anbud låg på 990 kr /timme.
För mycket kvalificerade lantmätarinsatser i samband med utredningar åt Sverigeförhandlingen debiteras det ca 1200-1300 kr /timme.

Så min bild är att det behöver tas ett strukturellt grepp. Då sjunker timkostnaden och då förkortas handläggningstiderna.

En artikel i DT som verkligen belyser problemet.

Några delar till lösningar från min del.

Handläggningstiderna i plan-och byggprocesserna är alldeles för långa p g a brist på personal. Flera myndigheter är tydliga med problemen. För att inte tala om alla exploatörer som kliar sig i huvudet och inte kan dra i gång och bygga sina projekt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med folk som kan arbeta med detaljplaner, bygglov och fastighetsbildning Både hos kommunerna och hos lantmäteriet.

Nu finns en rad tämligen enkla åtgärder som berörda myndigheter kan ta till men som dom uppenbarligen inte gör ännu

– sätt inte ut tomtrör vid fastighetsbildning, räcker att mäta in koordinaterna
– se till att mätning i en lantmäteriförrättning kan göras av privata certifierade mätföretag
– anlita privata företag att utföra olika moment i plan-och plangenomförandearbetets beredande delar ( beslutsdelen sköter kommunens/statens tjänstemän)

Genom såna åtgärder kan minst 1 000 årsarbetskrafter tillföras myndighetsfunktionerna i plan-och byggprocessen.

Detta måste till.
Det finns annars ingen som helt möjlighet att klara ett fördubblat bostadsbyggande och fördubblade insatser i arbetet med järnvägsplaner, markåtkomst mm.

Var social, dela med dig!