Våra myndigheter måste digitaliseras snabbare

Ställde idag en ytterligare fråga till digitaliserings- och bostadsministern om just digitalisering. Det är tydligt på flera ställen men väldigt tydligt på samhällsbyggnadsområdet.
Brister i digitalisering inom samhällsbyggandet

[Marker]Boverkets har haft i uppdrag att sammanställa och analysera länsstyrelsernas övergång till användandet av digital teknik. Uppdraget har nyligen avrapporterats (2016:24) och fokuserar på dels länsstyrelsernas tillhandahållande av underlag för kommunernas fysiska planering, dels på ärendehanteringen kopplat till kommunernas planerings- och bygglovsverksamhet.
Rapporten visar att länsstyrelserna har flera pågående projekt där övergången till digital teknik är i fokus. Flera av projekten är gemensamma för samtliga län och syftar till att skapa en enhetlig digital hantering både när det gäller planeringsunderlag och vid ärendehantering. Samtidigt verkar hantering av maskinellt läsbar information mellan kommun och länsstyrelse knappt förekomma. Den variation av system som idag finns i kommunerna och avsaknad av implementering av standarder gör det svårt för länsstyrelserna att skapa effektiva tjänster för en digital ärendehantering.
De senaste åren har länsstyrelserna utvecklat gemensamma system för att göra planeringsunderlag digitalt tillgängligt, men det finns fortfarande svårigheter i att utveckla effektiva e-tjänster för plan- och byggärenden mellan kommun och länsstyrelse.
Vi ser att handläggningstider för planer, bygglov och fastighetsbildning är mycket långa och samtidigt visar Boverkets rapport att det finns mycket stora nyttor att hämta hem om digitaliseringen sätter fart.
Vad avser ansvarigt statsråd att göra för att åtgärda bristerna vad gäller digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesserna?

Pressmeddelande
Stockholm den 29 augusti 2016

Våra myndigheter måste digitaliseras snabbare

– Kommunsektorn behöver göra en ansträngning för att likt länsstyrelserna utveckla gemensamma, kommunicerande e-tjänster.

Det säger Caroline Szyber efter att ha ställt en fråga till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson där hon efterfrågar ministerns engagemang gentemot de brister som uppdagats i Boverkets rapport om länsstyrelsernas övergång till användning av digital teknik.

– Variationen av digitala system mellan kommuner skapar digitala brandväggar i förhållande till länsstyrelserna. Det gör att digitaliseringen stannar upp och vi inte får skörda frukterna i form av effektivare myndighetsutövning. Det här handlar om handläggningstider för planer, bygglov och fastighetsbildning vilka idag är mycket långa, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!