Inrätta ett testamentesregister

Skriver idag på Dagens juridik med Tuve Skånberg och Rolf Åbjörnsson om att Sverige bör införa ett testamentesregister.

DEBATT – av Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet, Tuve Skånberg (KD), riksdagsledamot och tf ordförande i civilutskottet och Rolf Åbjörnsson (KD), advokat och fd riksdagsledamot

Ett testamente är en persons yttersta vilja. Den sista viljan som manifesteras i ett testamente bör i alla avseenden respekteras och värnas. Det är dock inte ovanligt att testamenten försvinner eller att tvister om testamentens giltighet uppstår.

Många förvarar sina testamenten i bankfack, advokat- eller bouppteckningsföretag. Detta lämnar inga garantier för att testamentet kommer fram vid testators död, att advokatbyrån inte lagts ned innan dödsfallet, eller att bankfacket öppnas inför vittnen.

Bouppteckningar och äktenskapsregister är alla registrerade hos myndighet. Motsvarande för testamentet saknas emellertid.

Frågan om inrättande av ett offentligt testamentsregister har under senare år uppmärksammats i olika sammanhang och har varit föremål för riksdagsmotioner. Sedan bland annat riksdagen påtalat att det finns goda skäl för att införa en möjlighet att registrera testamenten (bet. 2005/06:LU10) diskuterades den frågan vid ett möte mellan Skatteverket och Justitiedepartementet.

Skatteverket påbörjade därefter ett utredningsarbete som omfattade frågan. Skatteverket utarbetade 2008 ett förslag för ett frivilligt officiellt testamentsregister dit testamenten skulle kunna skickas för att sedan skannas in och sparas elektroniskt. Absolut sekretess skulle råda och originalet återsändas.

Registrering av testamenten innebär inte på något sätt att rätten att återkalla testamentet elimineras.

Att Sverige saknar ett testamentsregister ökar risken för att testamenten förfalskas, förstörs eller helt enkelt kommer bort. Det som brukar anföras emot ett register är frågan om äktheten i ett testamente men i slutändan är det alltid en fråga för rättsväsendet. Andra hävdar att redan finns privata alternativ, trots att testamenten kan ligga över mycket lång tid.

Hanteringen skulle enligt utredningen finansieras med en avgift som betalas till myndigheten vid registrering av testamentet.

Skatteverket är den myndighet som är lämpligast att inneha ett testamentsregister då de redan har ansvar för registrering av dödsfall, utfärdande av dödsfallsintyg och folkbokföring. Vid registrering av dödsfall kan då myndigheten uppmärksamma anhöriga om förekomsten av testamente.

När Civilutskottet besökte Skatteverket i våras uttalade de sig också positiva till tanken att hantera ett testamentesregister.

När justitieministern i våras fick frågan om inrättandet av testamentesregister var också svaret positivt – nämligen att frågan övervägs på nytt inom Justitiedepartementet.

Administration kring dödsfall och testamenten är en fråga av det slaget att det helst bör kunna skötas av myndighet, speciellt när Skatteverket själva anser sig vara väl skickade för uppgiften.

Oklarheter runt testamenten kan bli en mycket smärtsam och uppslitande process i en tid när sorg redan är markant. Därför vill vi kristdemokrater att ett testamentesregister inrättas hos Skatteverket.

Var social, dela med dig!