Dags att avskaffa tv-avgiften

Vi måste hitta en ny modell för finansieringen av public service, som funkar i takt med den snabba utvecklingen på medieområdet. Kristdemokraterna vill ersätta dagens föråldrade radio- och tv-avgift med ett nytt system. Jag ägde tidigare inte någon tv men kollade på tv och lyssnar på radio via datorn. Många unga gör likadant. Vi måste inse att det system vi har idag är under upplösning. I förra veckan var det kulturpolitiskdebatt och då var detta en av huvudfrågorna.
Jag lade i höstas under allmänna motionsdebatten två motioner; en om finansiering av public service och en om tv-kosumenter som är anslutna till kabelnätet.

I motionen om finasiering lyfte jag bland annat fram arr en principiell utgångspunkt vid avgiftsbeläggning bör vara att den avgift som betalas kopplas till en specifik tjänst. Syftet med public service är i första hand att tillhandahålla en oberoende röst i etern för samtliga medborgare och invånare i Sverige. Vissa av oss uppskattar att ta del av det programutbud som erbjuds i radio och tv men även om vi inte gör det har vi alla en demokratisk nytta av dess förekomst. Detta speglas inte av det sätt på vilket public service idag finansieras. Licensavgift har i en eller annan form funnits i över 100 år. Men det som i begynnelsen hade en tydlig koppling mellan vad som betalades in och vad man fick tillbaka har suddats ut. Sedan färg-tv-tillägget togs bort på 90-talet (en bra stund efter att de sista svart-vita mottagarna körts till tippen) har kopplingen varit svår att se. Oavsett om innehavaren av tv och/eller radio nyttjar public service så måste avgiften betalas. I praktiken är det inte en avgift för public service utan en innehavsavgift för tv-mottagare, vilket den senaste public serviceutredningen också slog fast. Vi anser inte att ett sådant system är försvarbart och därför bör radio- och tv-avgiften ersättas med ett bättre finansieringssystem för public service. Jag presenterade i motionen flera tänkbara lösningar på hur betalning skulle kunna tas ut.

I motionen vill jag att det ska utredas hur vi får en förstärkt valfrihet när det gäller konsumentens möjlighet att välja tv-utbud som alternativ till ”kollektivanslutning” till kabelnät. Valfriheten att välja tv-distributör, -operatör eller programtjänst är därmed starkt begränsad. Samtidigt har grundlagen starka skrivningar om informationsfriheten (2 kap. 1 § RF). Det finns alltså enligt min mening starka skäl för att utreda en förstärkt valfrihet när det gäller konsumentens möjlighet att välja tv-utbud.

Idag skriver min partikollega och partiets kulturpolitiska talesperson Andreas Carlson och jag på SvD om att det är dags att avskaffa tv-avgiften. 

Vi vill initiera en bred debatt för att hitta en finansieringsform som funkar i praktiken. Det är viktigt att inte låsa fast sig i en gammal och förlegad struktur. Därför är det viktigt att försöka hitta en bred överenskommelse för att avskaffa tv-avgiften. Vi ser gärna att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) driver denna fråga. Det är långt mer relevant än att jobba för ett sponsringsstopp för Sveriges Television, som kulturministern lyft fram som den viktigaste public service-frågan för mandatperioden. Kristdemokraterna är för övrigt positiva till fortsatt sponsrade sändningar i SVT.

Det bästa sättet att ersätta tv-avgiften är att införa en avgiftsfinansiering som går vid sidan av budgeten, likt systemet med begravningsavgiften. Avgiften skulle kunna vara en andel av beskattningsbar inkomst eller utgöras av en fast summa för samtliga skattebetalare. Det går också att tänka sig en modell där avgiften fördelas hushållsvis. Vi är medvetna om att detta system innehåller frågetecken, men de är dessa som vi anser behöver belysas och utredas. Vi är också öppna för helt andra modeller och är beredda att förutsättningslöst gå in i en bred diskussion.

Vår uppmaning är därför till kulturministern att inför de kommande diskussionerna om public service ta ett krafttag kring frågan om finansieringen av just public service. Det är i linje med det eniga kulturutskottets betänkande om mediafrågor, där det tydligt fastslås att det med anledning av den tekniska utvecklingen bör tas fram olika alternativ till tv-avgiften.

läs hela artikeln här

Update: Andreas och jag ger Vänstern svar på tal i slutreplik

Här nämsn vår förslag i ledare i Norrtelje tidning.

 

Update:

Blev mycket glad när jag läste DN-debatt idag, det blir uredning för att se över betalningsformer, bra!

Var social, dela med dig!
,