Skuldsatta måste få bättre stöd

Vi ser varje dag hur svenskarnas skulder växer och växer. Vi har i dag en konsumentkultur där det ses som naturligt att låna till så-väl bil, som platt-tv och till semesterresan. Alltför ofta blir det för mycket av det goda. Vid årsskiftet hade 420 000 personer skulder hos Kronofogden på sammanlagt 62 miljarder kronor. Tv-program som Lyxfällan kan inte hjälpa alla dessa.

Kommunerna har i dag att lagstadgat ansvar att genom budgetoch skuldrådgivning hjälpa människor med ekonomiska problem. Det fungerar tyvärr inte i alla delar av landet.

Allt för många kommuner prioriterar ner arbetet eller har orimliga väntetider för att få hjälp. Blir det inte bättre hamnar vi i en ond spiral som drabbar samhällets ekonomi i stort, samtidigt som många enskilda riskerar utslagning.

Väntetiden för att få hjälp vid ekonomiska problem varierar stort. Statistik från Konsumentverket visar att vissa kommuner har väntetid på ett par veckor, medan andra har upp till ett år. 20 kommuner, däribland Jönköping, Vänersborg och Gävle, har i dag fyra månaders väntetid eller mer.

I dag är det förebyggande arbetet bristfälligt. Över 40 procent av kommunerna arbetar inte alls härmed. Statistiken visar också att drygt en tredjedel av dem som behöver hjälp med budget- och skuldrådgivning har hemmavarande barn.

Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att se över och förbättra möjligheten till skuldsanering. Samtidigt tas fram en strategi för hur vi kan motverka och förebygga överskuldsättning, med fokus på de barnfamiljer som drabbas i dag.

Från samhällets sida måste vi ta ett gemensamt ansvar för dem som fastnat i eller riskerar fastna i skuldfällan. Att inte ha en fungerande budget- och skuldrådgivning som ger hjälp i god tid och samtidigt arbetar förebyggande, förvärrar situationen ytterligare för de skuldsatta. Problemen riskerar även att slå tillbaka på kommunen med ökade försörjningsstöd och social utslagning som följd.

Kommunerna har här möjlighet att spara stora pengar, men framför allt minska mänskligt lidande.

Kristdemokraterna vill att det ställs hårdare krav på kommunerna. Sanktionsavgift ska kunna ut-färdas om inte budget- och skuldrådgivning erbjuds till invånarna inom rimlig tid. Det förebyggande arbetet ska vara prioriterat, för att i största mån undvika att medborgarna skuldsätter sig överhuvudtaget.

Vi vill även att man utreder möjligheten att införa kundvalsmodell för budget- och skuldrådgivning i kommunerna. Stockholm stad genomförde nyligen detta för familjerådgivningen och lyckades på så sätt radera köerna som tidigare var upp till ett år långa.

Vi måste alla försöka bidra till en sundare privatekonomisk kultur i Sverige, där lån tas med försiktighet.

Den som däremot hamnat i skuldfällan måste få bästa möjliga stöd i god tid.

Var social, dela med dig!