Lättare få resning

Har idag har höstens första kammardebatt och då blev det två debatter, först om Riksresvionens rapport om effektivtet inom rättsväsendet och sedan en proposition om lättare att få resning. Läs mitt anförande om att det ska bli lättare att få resning nedan.

Fru talman

Att det finns ett förtroende för vårt rättsväsende är naturligtvis grundläggande. Vi alla ska kunna lita på att alla nödvändiga ansträngningar görs för att förebygga och bekämpa brott men också att brotten prövas i domstol. Om ett sådant förtroende inte finns får det negativa konsekvenser för hela vårt samhälle men självklart också för många enskildas liv. För att behålla och stärka förtroende måste naturligtvis alla delar i rättskedjan fungera.

I ett fungerande rättssamhälle är det naturligtvis samtidigt helt avgörande att oskyldiga inte döms. Vi måste ha en rättssäker prövning där det fastställs utom allt rimligt tvivel att en person är skyldig. Att vara oskyldigt misstänkt för, och sedan oskyldigt dömas för brott är möjligen det värsta man kan råka ut för. Eftersom det är människor som dömer kommer vi aldrig uppnå en situation där allt blir helt och hållet rätt. Vetskapen att detta kan hända gör att jag anser att det steg vi tar här idag är nödvändiga. Eftersom det är ofullkomliga människor inblandade i den dömande verksamheten kan naturligtvis fel begås som drabbar enskilda mycket hårt. En felaktigt dömd person har i dag mycket svårt att få sin sak prövad och få resning. Genom att förtydliga möjligheten till resning stärks också rättssäkerheten.

Den svenska så kallade orubblighetsprincipen innebär att det ska vara mycket svårt att på nytt få pröva en dom som vunnit ”laga kraft”, alltså en dom som inte längre får överklagas. Det är en näst intill oöverstiglig barriär för de oskyldigt dömda. Det krävs mycket arbete och är mycket kostsamt för den enskilde att upprätta en resningsansökan. Resning har sökts flera gånger i de fall där personer som dömts för allvarliga brott blivit frikända efter omprövning – och upprättelsen har inte varit resultat av rättssamhällets självsanering. De sällsynta framgångarna beror på journalisters, juristers, prästers, polisers och vanliga medborgares ideella arbete under flera år. Därför är dessa steg som nu tas mycket viktiga.

Kristdemokraterna har länge talat om ett resningsinstitut och vill frågan utreds. Det ges uttryck för i en enskild motion från Kristdemokraterna. Ett oberoende resningsinstitut skulle inte bara bygga upp rättssäkerheten genom att ge dem som anser sig dömda på felaktiga grunder en möjlighet till rättelse utan också på sikt förbättra metoderna att bedriva en förundersökning. Att människor frias efter många år i fängelse betyder också att någon skyldig går fri. De senaste årens friande domar betyder att gärningsmän med grova brott på sitt samvete ännu inte har fångats upp. Vi tycker dock de förändringar som föreslås nu är steg i rätt riktning för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för den enskilde i samband med resning.

Vår rättstrygghet måste stärkas. Ingen skyldig ska gå fri, men ännu viktigare är att en oskyldig till ett brott inte fälls. När det sker måste det finnas möjlighet till upprättelse. För personens egen skull, men även för offrets. Om fel person döms går den verklige förövaren fri. Därför är det bra att det nu blir lättare att rätta till en felaktig dom.

Bifall till betänkande avslag på motionerna.

Var social, dela med dig!
,