Kriminalisering av deltagande eller stöd till kriminella organisationer

Medverkade i december i debatt efter Kalla fakta, kolla här samt i Nyhetsmorgon.
Det som debatterades var KD förslag om kriminalisering av deltagande i eller stöd till kriminella organisationer. Bloggt om detta tidigare vid två tillfällen; första och andra.

Utvecklingen har gått så långt. Som vi såg i Kalla fakta det en mycket alarmerande utveckling och jag känner en stor oro. Detta är en form av maffia, svensk maffia. Ett förbud är en markering från samhället sida att man inte godtar denna typ av organisationer och de värderingar de står för. För att bemöta denna hotbild behövs en ny politik med ett helhetsperspektiv där vi vänder på alla stenar. Detta är en del i det. Det skedde en utredning för 10 år sedan och då utredes frågan bara ytligt och mycket har skett på 10 år. Det Kristdemokraterna vill är att man utreder frågan om kriminalsering igen.

Förbudet skulle omfatta enskildas stöd till eller deltagande i, inte själva organisationen. Detta för att vi inte har någon lagstiftning som reglerar organisationer och för att det är sannolikt att de skulle försvinna för att sedan dyka upp under ny skepnad. 

En kriminalisering kan anses inskränka föreningsfriheten. Det är därför sannolikt att en reglering skulle kräva att man gör ett tillägg till regeringsformen där man möjliggör inskränkning i föreningsfriheten som avser sammanslutningar som är av kriminell natur.

Bestämmelser med straff för medlemskap eller deltagande i kriminella organisationer gör det möjligt att straffa medlemmar i organisationer eller sammanslutningar som har som syfte att begå brott utan att man behöver bevisa att personen själv har deltagit i ett bestämt brott. Straffbarheten förutsätter inte aktivt deltagande i specifika brottsliga handlingar utan endast en kännedom om organisationens brottsliga syfte och aktiviteter. Ingen vedertagen definition av gäng men används i statliga utredningar begrepp som ”kriminella nätverk”, ”kriminella grupperingar” är samlingsbegrepp av gäng.

Det är ofta svårt att komma åt de som leder kriminella organisationer då man ofta låter medlemmarna längst ner i hierarkin genomföra brottsligheten. Genom att kriminalisera deltagande skulle man även kunna åtala dem som är högre upp i organisationen.

Trots relativt vidsträckta reglerna om medverkan, förberedelse och stämpling räcker det inte för att komma åt personer inom organisationerna som bistår i brottsligheten. Detta gäller framförallt främjande av brottslig verksamhet genom ekonomiska medel och upplåtelse av lokaler.

Det skulle bli svårare att formellt sett ansluta sig till en organisation. Organisationerna skulle inte längre kunna uppträda offentligt och nyttja t.ex. radio, TV, tidningar och offentliga lokaler. Ett förbud skulle försvåra för gäng med tydliga symboler, t.ex. MC-grupperingar, att synas och verka.

Tyskland, Österrike, Nederländerna, Frankrike, Belgien, Italien, Grekland, USA och Kanada har alla regleringar som på ett eller annat vis reglerar ett ansvar för deltagande i brottsliga organisationer. Det talar mot att det inte skulle vara möjligt att genomföra eller att det skulle bli omöjliga gränsdragningsproblem.

Kriminalisera den som deltar eller lämnar stöd till en organisation som uppmana till allvarliga brott eller som på annat sätt ägnar sig åt organiserad kriminalitet. Om organisation anses medverka eller uppmuntra till brottslighet som innebär hot, våld eller tvång ska det anses vara tillräckligt som grund för ingripande för den som deltar i verksamheten. Det kan nämnas att den tyska strafflagen har ovanstående inriktning, där begreppen är generella och inriktas på enskilds deltagande eller stöd för föreningar ”vars ändamål och verksamhet är inriktad på att begå straffbara handlingar”.

Var social, dela med dig!
,