Kränkande fotografering

I förra veckan hade vi en lång debatt om ny sexualbrottslagstiftning. Denna vecka är det fyra debatter; kränkande fotografering, grov kvinnofridskränkning samt ny kameraövervakningslag samt på fredag aktuell debatt med anledning av situationen i Husby.

Nedan mitt anförande om kränkande fotografering.

Herr/fru talman

Det har funnits ett kryphål i lagen som gjort det möjligt att fotografera en naken sovande kvinna, smygfilma sin hyresgäst i badrummet, ta bilder på kunder som provar kläder och montera upp dolda kameror i sovrummet hos sin före detta partner. Visst låter det osannolikt men alla dessa fall har skett i verkligheten och i alla fall har domstolen inte kunnat döma någon för den hemliga och olovliga fotograferingen. Det pågår dessutom ett mål i Europadomstolen mot Sverige just med anledning av denna lucka i lagen.

Integritetsskyddskommitté kom för ett antal år sedan med ett betänkande där de belyste hur den personliga integriteten kan stärkas. I sitt slutbetänkande lämnar kommittén förslag till lagstiftning och andra åtgärder som syftar till att stärka skyddet för den personliga integriteten. Ett av förslagen löd:

● ”I brottsbalken införs en bestämmelse om olovlig fotografering, som i princip gör det förbjudet att utan lov fotografera eller filma personer som befinner sig på platser dit allmänheten inte har insyn.”

Integritetsskyddskommittén föreslog i fråga om fotografering i privata miljöer att den i princip ska vara förbjuden utan samtycke. Med detta avses kameror som gömts i provhytter, badrum och liknande.

Det är det vi idag debatter Alliansregeringens förslag att införa ett nytt brott i brottsbalken, kränkande fotografering.

Brottet tar sikte på sådan fotografering som innebär ett intrång i den fredande sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda. Den fotograferade ska dessutom befinna sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö eller som annars är avsedde för särskilt privata ändamål ex omklädningsrum eller toalett. Fokus är att värna fotoobjektets integritet. Därför är det viktigt att förbjuda fotografering i privata miljöer samt spridning av dessa fotografier utan samtycke. Begreppet ”information” förknippas generellt med fakta och ord. Men även en bild kan innehålla information om en person.

När en ung man digitalt spred nakenbilder av en före detta flickvän, och flickan gjorde en polisanmälan, dömde tingsrätten för ofredande, medan hovrätten friades pojken. Hovrätten hänvisade till en dom i Högsta domstolen som slår fast att det inte finns ett generellt förbud mot att sprida bilder av en enskild person utan samtycke i svensk rätt. Inte heller gick det i detta fall att hänvisa till PuL, personuppgiftslagen, då bilderna inte innehåller känsliga uppgifter enligt lagstiftningen.

Den tekniska utvecklingen ställer oss i nya situationer och det är viktigt att lagstiftningen hänger med. Filmer och bilder kan idag spridas i real tid – man titta på direkt via mobiltelefoner och Internet eller i nära anslutning till att bilder har tagits. Vi kan se från domar som har kommit att det inte har varit möjligt att döma för själva filmningen utan endast spridningen (förtal). Detta gör att personer inte har ett tillräckligt skydd för den personliga sfären.

Jag vill understryka att en fotografering som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig ska undantas från straffansvar.

Det handlar om en avvägning mellan att skydda den enskildes integritet och den grundlagsskyddade yttrande- och informationsfriheten.

Förslaget är utformat just utifrån att hitta en sådan avvägning. Det är uppenbart att den enskilde har för svagt skydd idag. Samtidigt så införs lagen med en rad begränsningar för att inte gå för långt på yttrandefrihetens område:
* fotograferingen ska ske olovligen
* personen som blir fotograferad ska befinna sig på plats som är hennes privata miljö eller som är avsedd för privata förhållanden (toa, provhytt etc)
* En fotografering som är ”försvarlig” till syftet och omständigheterna ska kunna undantas.
Utgångspunkten är alltså att det måste vara tydligt att det sker inom den privata sfären, det handlar inte om något förbud mot att filma i allmänhet

Det finns situationer när det finns berättigade skäl att filma även personen som inte vet om att de blir filmade. Det är därför det sker en prövning om gärningen kan anses vara försvarlig.

Detta är en ny lagstiftning och den bör självklart följas upp noga. Alliansen tycker dock inte att lagstiftningen ska vara tillfällig. Det kan vara rimligt att utvärdera lagen efter några år då vi förhoppningsvis har en bild av utvecklingen och ordentligt ser om lagen har gett det resultat som vi ville.

Det handlar alltså om avvägningar här. Det är därför det har tagit tid när det gäller den här lagen med flera prövningar av lagrådet. KU har också uttalat sig i frågan och utskottet konstaterar att den begränsning i yttrande- och informationsfriheten som förslaget leder till står i proportion till det som är syftet med lagen – att stärka skyddet för den personliga integriteten.

Bifall till betänkandet och avslag på samtliga reservationer

Var social, dela med dig!
, ,