Så vill vi stoppa extremism

Skriver med Beatrice Ask, Birgitta Ohlsson, Johan Linander i SvD om hur vi vill stoppa extremismen.

En utredare ska se över möjligheten att skärpa lagen bland annat när det gäller deltagande i väpnade aktiviteter med terroriststämplade organisationer, skriver företrädare för Alliansen.

I en global värld angår allt alla. Vi får inte vända bort blicken från de fruktansvärda brott som terroristorganisationen Islamska staten (IS) begår mot civilbefolkningen i Irak. Avrättningar, övergrepp och kidnappningar. I dessa brutala våldshandlingar deltar även EU-medborgare.

Enligt Säkerhetspolisen har minst 80 personer rest från Sverige till Syrien och anslutit sig till al-Qaida-inspirerade grupper. Drygt hälften av dem har återvänt till Sverige men en del av dem reser tillbaka till konfliktzonen. Uppskattningsvis har ett tjugotal dödats. Ett betydande antal svenskar har enligt Säkerhetspolisen anslutit sig till IS och man ser inga indikationer på att resandet upphör. Det är betydligt fler som har rest från Sverige till Syrien för att strida än som har varit fallet vid andra al-Qaida-inspirerade resor.

De som återvänder till Sverige kan ha skaffat sig en ökad förmåga att utföra attentat. Enligt Säkerhetspolisen har flera av attentatshoten i Sverige sedan 2010 involverat personer som deltagit i våldshandlingar utomlands.

Alliansregeringen har under mandatperioden sjösatt en rad förebyggande åtgärder mot alla former av våldsbejakande extremism. 2011 antogs en omfattande handlingsplan och för en månad sedan utsågs Mona Sahlin, Socialdemokraternas tidigare partiledare, till nationell samordnare. Säkerhetspolisen använder sig i dag av samtal med personer då man har indikationer på att personen planerar en resa för att ansluta sig till våldsbejakande grupperingar. Men om personen väl har bestämt sig för att resa hindrar samtal sällan dem från att sätta sina planer i verket. Skarpare verktyg behövs.

Alliansregeringen avser därför att ge en utredare i uppdrag att granska behovet av ytterligare åtgärder, till exempel kriminalisering, för att stävja förberedande av resor i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands för av FN och EU terroriststämplade organisationer. Utredaren ska också överväga om det finns behov av att förstärka kriminaliseringen av deltagande i väpnade aktiviteter med sådana aktörer.

Många gånger kan ett sådant deltagande vara att bedöma som terroristbrott, som svenska domstolar redan kan döma över med gällande lagstiftning oavsett vem som har begått brottet och var det begåtts. Ett brott som begås inom ramen för en organisations verksamhet kan, även om den medverkande inte har utfört gärningen utan endast främjat den med råd eller dåd, i vissa fall bestraffas som medverkan. Utöver terroristbrott kan deltagande i väpnade aktiviteter även aktualisera lagföring för annan typ av allvarlig brottslighet. Den svenska kriminaliseringen på terrorismområdet är långtgående.

Men med hänsyn till den rådande situationen i omvärlden finns det skäl att se över möjligheterna till att utsträcka och förstärka den svenska lagstiftningen när det gäller kriminalisering av såväl förberedelse som deltagande i väpnade aktiviteter med terroriststämplade organisationer.

Vi vill också utreda möjligheten att återkalla eller tillfälligt omhänderta passet för den som planerar en resa i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands med terrorstämplade aktörer. Svenska medborgare har en grundlagsskyddad rättighet att fritt få resa in i och ut ur Sverige men rättigheten kan begränsas under vissa förhållanden. Vi vill undersöka om återkallelse av pass kan vara en effektiv, proportionerlig och försvarbar åtgärd för att förhindra resor med syfte att ansluta sig till av EU och FN terroriststämplade organisationer.

Ett framgångsrikt arbete mot våldsbejakande extremism förutsätter internationell samverkan. EU:s polismyndighet Europol bistår medlemsstaterna i arbetet mot terrorism men behöver användas fullt ut av medlemsstaterna, i synnerhet när det gäller underrättelseinformation. Europol bör även involveras mer i EU:s externa säkerhetsarbete för att stärka kopplingen mellan EU:s yttre och inre säkerhetsarbete. Vi kräver en ökad satsning på Europols terroristbekämpning genom att EU avsätter en större andel av sin budget för detta syfte.

Den våldsbejakande extremismen är en av vår tids stora säkerhetspolitiska utmaningar som har globala dimensioner. Sverige har ett folkrättsligt internationellt ansvar att vidta åtgärder mot dessa mörka antidemokratiska krafter. Allians för Sverige tar uppdraget på stort allvar.

BEATRICE ASK (M)

justitieminister

BIRGITTA OHLSSON (FP)

EU- och demokratiminister

JOHAN LINANDER (C)

rättspolitisk talesperson

CAROLINE SZYBER (KD)

rättspolitisk talesperson

Igår gjorde jag också intervju med SR, skoltyskan sattes inte ens på prov utan fick tala svenska och sen lägger de en tyskröst över min. Min ”tyska” intervju börjar bli världsberömd eller så till vida att Expressen nämnde min tweet idag.

http://www.fria.nu/artikel/115150

Var social, dela med dig!
,