Dags att skrota Stockholms län

Skriver idag i DI tillsammans med Ella Bohlin och Karl Henriksson att det är dags att skrota Stockholms län.

Att bilda Region Stockholm skulle minska de administrativa kostnaderna. Det realistiska är att regionen åtminstone inledningsvis motsvarar Stockholms län, skriver kristdemokraterna Ella Bohlin, Caroline Szyber och Karl Henriksson.

Vår gemensamma välfärd står inför stora framtidsutmaningar när befolkningens sammansättning förändras. Kristdemokraterna i Stockholm blundar inte för att utmaningarna kräver genomgripande förändringar i den politiska organisationen. Stockholms position som Sveriges tillväxtmotor ställer krav på att ge förutsättningar för god ekonomisk utveckling.

Vi har därför efter noggrant övervägande kommit fram till en ny ståndpunkt och föreslår att Stockholms läns landsting ansöker om att bilda Region Stockholm.

Det är dags att ta ett helhetsgrepp om Stockholms län. Resurser kan samordnas och användas mer effektivt än i dag. Vi ser i dag en icke tillfredsställande struktur i det nuvarande landstinget, med konsekvenser för trafiken, sjukvården, forskningen och demokratin.

Att öka det statliga ansvaret för sjukvården, som vi gick till val på förra året, skulle vara ett viktigt steg för att nå det viktiga målet om jämlik vård i hela Sverige. Ett naturligt steg i denna riktning är att ansöka om att Stockholm ska bli en region. Genom färre administrativa gränser ökar möjligheterna att fokusera på rätt uppgifter. I dag finns tio regioner och fler är på väg. Organisationsformen innebär ett tydligare politiskt ansvar än tidigare och större möjligheter att ta till åtgärder för en långsiktig förbättring av den aktuella landsändan.

Stockholms läns landsting har en del befogenheter som övriga landsting inte har när det gäller regional planering. Samtidigt kan vi konstatera att en del uppgifter inom exempelvis trafikplanering ligger hos länsstyrelsen i Stockholms län, det vill säga regeringen. Vårt förtroende för den nuvarande regeringen är mycket begränsat, om inte annat på grund av de fiaskon som har omgett Förbifart Stockholm och Bromma flygplats.

Det kan däremot påpekas att ansvaret för trafikplaneringen tenderar att må bra av att ligga hos Stockholmspolitiker även med andra makthavare i Rosenbad. Det gäller inte minst vägarna i Stockholms län, där vi kan uppnå mycket genom att samordna beslutsfattandet med planeringen av framtidens kollektivtrafik och regionala utveckling. Besluten bör fattas så nära medborgarna som möjligt.

Med en region i ryggen i stället för landsting eller kommuner skulle Stockholm kunna bli en starkare spelare i EU-sammanhang. Ungefär 50 procent av punkterna på en dagordning vid ett svenskt landstingsfullmäktige påverkas av EU. Ett så ändamålsenligt EU-arbete som möjligt är nödvändigt för att kunna påverka agendan. Andra delar av landet, för att inte tala om andra delar av Europa, satsar stort på att stärka sitt inflytande över unionens politik. En stark röst i EU är ett måste för den framtida utvecklingen av Stockholm.

Det realistiska är att Region Stockholm åtminstone inledningsvis motsvarar Stockholms län. Men vi är öppna för att andra kommuner också ska kunna ha möjlighet att ansluta sig efter prövning i varje enskilt fall. Tidigare har vi till exempel tagit ställning för att välkomna Trosa som en del av Stockholms län.

För oss är det centralt att samla ansvaret. Förslaget om att förstatliga sjukvården är fortfarande relevant för att skapa en mer jämlik hälso- och sjukvård. Vi ser däremot små möjligheter att få gehör för reformen i närtid. Att bilda Region Stockholm blir därför ett viktigt steg för att effektivisera och samordna arbetet med att anpassa och utveckla huvudstaden, för att möta de uppgifter som morgondagens situation kräver av oss.

Stockholm är redan i dag en kunskapsregion. Arbetsmarknaden är starkt präglad av tjänsteföretag. En stor del av arbetet med att möta framtiden kommer att handla om att foga samman tillgänglig kunskap med praktiserande verksamheter. Samordnade beslut kommer att vara ett av de verktyg som krävs för att ge bästa möjliga förutsättningar.

Vi får inte rygga för att ompröva gränsdragningarna mellan stat, landsting och kommun för att förbättra möjligheterna till utveckling. Region Stockholm kommer därför att vara ett viktigt steg för att trygga välfärden för framtida generationer.

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (KD)
Karl Henriksson, distriktsordförande, Stockholms län (KD)
Caroline Szyber, distriktsordförande, Stockholms stad (KD)

Var social, dela med dig!