Gör rätt från början för de nyanlända

”Gör rätt från början för de nyanlända” skriver i Södermanlands Nyheter med Marita Göransson i SN.

Sverige ska vara ett land som tar ansvar för medmänniskor som behövt fly hit. I det ingår att alla människor som kommer till vårt land erbjuds och förväntas delta i samhällsgemenskapen. Man ska lära sig språket, respektera lagar och man förväntas försörja sig själv och sin familj. På det sättet kan vi fortsätta vara det land vi vill vara. Ett öppet, demokratiskt land som håller samman.

Asylsökande vill oftast inget hellre än att komma igång med sitt nya liv i Sverige – med arbete eller studier – men möts idag oftast utav en lång tid av passivitet. Varken undervisning eller någon form av sysselsättning erbjuds under asyltiden. Asylsökande förväntas inte lära sig språket direkt eller att bidra med sina kunskaper. Detta är ett slöseri med mänskliga resurser. De som till slut får uppehållstillstånd har förlorat tid, och ofta även energi och motivation, för att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Vi anser därför, att språkinlärning, samhällsinformation och någon form av sysselsättning bör erbjudas redan från dag ett i ett asylprogram som tar vara på tiden innan asylbeslut. Idag är denna tid till stora delar en bortkastad väntan. De hinder som idag motverkar möjligheten att arbeta från dag ett i Sverige behöver skyndsamt tas bort.

För att åstadkomma en bra integration menar vi att varje asylsökande – oavsett om man bor på anläggningsboende eller i eget boende – ska kallas till ett första samtal inom två veckor från ankomsten till Sverige. Vid samtalet ska en grundlig genomgång göras av vad som väntar den asylsökande i Sverige och både rättigheter och skyldigheter ska klargöras. Vi föreslår därefter att varje asylsökande för att få sin sak prövad sluter ett kontrakt med det offentliga. Kontraktet ska vara på sex månader och gälla deltagande i ett asylprogram. Ett genomfört asylprogram kan snabba på såväl språkinlärning som förbättra kunskaperna om det svenska samhället, vilket kan innebära att fler kan slutföra sin reguljära SFI-utbildning tidigare. Asylprogrammet tidigarelägger och förbättrar inlärningskurvan för personer som kommer till vårt land med avsikt att stanna.

Det är det mest humana mot de som kommer till Sverige, men också det bästa sättet att snabba på etableringen på den svenska arbetsmarknaden.

Sverige har tagit och tar alltjämt ett mycket stort ansvar för människor som befinner sig på flykt. Vi vill att fler länder i Europa ska ta emot fler asylsökande. Men för dem som kommit till vårt land ska vi erbjuda en snabb och effektiv integration till samhället samtidigt som vi påskyndar etableringen på arbetsmarknaden. Det är en vinst för både enskilda och samhället.

Kristdemokraterna vill att de som kommit hit finner trygghet, struktur och en bra framtid. Det handlar om människor med drömmar och ambitioner som vi vill bejaka för ett deltagande i samhällsbygget. I det samhällsbygget krävs att vi delar grundläggande värderingar.

Caroline Szyber

riksdagsledamot Kristdemokraterna

Marita Göransson

gruppledare Kristdemokraterna i Nyköping

Var social, dela med dig!