Lantmäteriets handläggningstider

Lantmäteriets handläggningstider

Skriftlig fråga 2017/18:1041
Caroline Szyber (KD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Under lång tid har handläggningstiderna på Lantmäteriet ökat. För att vända den trenden och bättre möta samhällets behov har Lantmäteriet av regeringen fått i uppdrag att till juni 2018 minska den genomsnittliga handläggningstiden.

I Lantmäteriets årsredovisning för 2017 anges en viss ökning av antalet överklagade fakturor som i allmänhet har att göra med att kunden anser att priset är för högt. Vidare anges att Lantmäteriet tillsammans med de kommunala lantmäterimyndigheterna genomfört en riksgranskning av kvaliteten inom förrättningsverksamheten. Granskningen visade på 13 procent felfrekvens i genomsnitt, både för Lantmäteriet och för de nio granskade kommunala lantmäterimyndigheterna tillsammans. Vanligast förekommande var brister inom formella frågor såsom behörighetskontroll och underrättelser samt inom lämplighetsprövning av framför allt jord- och skogsbruksfastigheter.

Beträffande handläggningstiderna redovisas att handläggningstiderna fortsatte att öka under 2017. I genomsnitt fick sakägarna vänta 49 veckor, vilket innebär en ökning med 29 procent sedan 2015.

Lantmäteriet arbetar löpande med att implementera förbättrade rutiner för att korta ned handläggningstiderna. De försöker till exempel snabbare få till stånd en fördelning till handläggare och har infört temaorienterade arbetsprocesser för att öka farten på ärendegenomströmningen. En av slutsatserna i Lantmäteriets rapport Handläggningstider för fastighetsbildning är att en ökad grad av digitalisering är den enskilt största möjliggöraren för att minska handläggningstiderna för förrättningsverksamheten. Digitaliseringen gör det möjligt att få in mer kompletta ansökningshandlingar till myndigheten och ger också tillgång till digital utredningsinformation.

Boverket redovisar i en rapport att nästan åtta av tio kommuner handlägger 90 procent av sina bygglovsärenden inom tidsfristen på tio veckor. Regeringen föreslår nu i en aktuell lagrådsremiss att staten ska införa sanktioner mot kommuner när de inte hanterar bygglovsansökningar inom tidsfristen på tio veckor.

Mot bakgrund av detta är min fråga till statsrådet Peter Eriksson:

Överväger statsrådet och regeringen att införa motsvarande tydliga tidsfrister och sanktioner för den fastighetsbildningsverksamhet som bedrivs av statliga och kommunala lantmäterimyndigheter?

Var social, dela med dig!