Offentlig utfrågning om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare

Idag ordnade civilutskottet en offentlig utfrågning om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare

Mitt anmälninganförane

Hjärtligt välkomna till civilutskottets offentliga utfrågning om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare. Jag heter Caroline Szyber och är ordförande i civilutskottet. På min högra sida sitter Johan Löfstrand, vice ordförande i utskottet, och på min vänstra sida sitter Jonas Pontén, kanslichef.

Frågor om ställföreträdare och överförmyndare har övervägts av regeringen och riksdagen vid flera tillfällen under de senaste årtiondena, och lagändringar har genomförts i syfte att förbättra regleringen på området. Riksrevisionen har i sin rapport Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare granskat om staten säkerställer att ställföreträdar- och överförmyndartillsynen är rättssäker. Regeringen har överlämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av rapporten. Regeringen redovisar där sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer och även de åtgärder som regeringen anser behöver vidtas. Den offentliga utfrågningen hålls som ett led i civilutskottets beredning av regeringens skrivelse.

Utskottet har bjudit in representanter för myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda organisationer för att redovisa sina synpunkter och erfarenheter på området. Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon kommer att lämna kompletterande upplysningar till regeringens skrivelse.

Vi är mycket glada över att ni har kommit hit i dag för att lämna information och diskutera de här angelägna frågorna med oss.

Utfrågningen inleds med att åtta talare ger sin syn på dagens tema, och sedan blir det en kort paus. Därefter kommer utskottets ledamöter att få tillfälle att ställa frågor till de inbjudna deltagarna.

Innan jag lämnar ordet till inledningstalaren vill jag lämna viss praktisk information. Utfrågningen spelas in och kommer att sändas i SVT Forum vid ett senare tillfälle. Utfrågningen sänds också både direkt och i efterhand på riksdagens webb-tv, riksdagen.se. Det som sägs under utfrågningen upptecknas stenografiskt och kommer att publiceras som en bilaga till civilutskottets kommande betänkande. Jag ber därför de deltagare som använder sig av Power Point att tydligt referera till de bilder ni talar om så att det blir rätt i de stenografiska uppteckningarna.

Eftersom vi har begränsad tid till vårt förfogande vill jag uppmärksamma deltagarna på att det är viktigt att tiden för anförandena inte överskrids. Anförandena hålls från talarstolen här framme.

Jag lämnar nu ordet till dagens första talare, riksrevisor Helena Lindberg.

Var social, dela med dig!