Att omvända vanebilister till cyklister

Jag drev ett cykelvänligt Stockholm i valrörelsen med fler och säkrare cykelbanor, fler lånecyklar, luftpumpar, att man ska kunna ta med cykel på kollektivtrafiken. Likaså andra flera cykelfrågor såsom att det är viktigt att stadsplaneringen har det i åtanke när nya områden byggs. Det ska vara lika naturligt att planera in cykelparkeringar i ett område som det är att reservera yta till bilparkeringar. Varje stad bör ha en cykelstrategi som bland annat ser till hur behovet av cykelparkeringar ska uppnås, hur cykelbanor ska byggas ut, snöröjning på cykelbanorna m.m.

Detta har jag nu också i riksdagen motionerat om en cykelstrategi för Sverige och att det görs infrastruktursatsningar för cykling:

”En studie som gjorts på uppdrag av Vägverket visar att satsningar på cykeltrafik är mer samhällsekonomiskt lönsamma än man tidigare trott. Fler skulle välja att cykla, visar studien, om samhället satsade på ökad framkomlighet för cyklister. Studien visar också att cykeln är en viktig del av trafiksystemet och att det bör satsas mer pengar på snabbare, säkrare och bekvämare cykelstråk. Majoriteten av alla bilresor görs i dag på sträckor kortare än fem kilometer. Det finns alltså en stor potential att omvända vanebilister till cykelpendlare.

Cyklandet ökar glädjande nog i vissa delar av landet, vilket indikerar att fler vill använda cykeln som transportmedel. I Stockholm har till exempel antalet cyklister ökat med 75 procent. Ett vardagsdygn görs cirka 150 000 resor med cykel i Stockholms innerstad. Men de regionala variationerna är stora. Samma sak gäller för infrastrukturinvesteringar för cyklar. I vissa kommuner sker det stora satsningar, medan det i andra kommuner går åt fel håll. Medialt och politiskt har dock cyklandet glädjande nog medvind i Sverige.

I regeringens proposition ”Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt” nämns för första gången cykling i ett eget avsnitt i en infrastrukturproposition. Sverige har ett gyllene tillfälle att verkligen etablera sig som ett ledande cykelland. Infrastrukturpropositionen ger ny näring åt förhoppningar om ökade resurser till cykling.”

Läs hela motionen här.

Sedan lämnade jag in en motion om tjänstecykel. Det ahr skojats om denna motion -bikes for all http://motionsfloden.se/page/4

Många cykelpendlar idag och därför ser jag det som ett väldigt bra förslag med tjänstecykel som alternativ till tjänstebilen. Om arbetsgivaren inköper cykel, eller på annat sätt stöder cykling till jobbet, så bör detta ej vara förmånsbeskattat. Tog också upp en annan lösning i motionen

”En alternativ lösning är att se över reglerna kring friskvårdsförmåner så att cykel inte likställs med s.k. ”andra dyrare träningsredskap” vad gäller beskattning och omfattning vilket idag omöjliggör skattebefrielse – skatterabatt kan idag ges till besök i svettiga spinningsalar men inte för cykling i det fria som även innebär klimatsmart resande, är billigt, minskar trafikträngseln, och stimulerar folkhälsan.”

Läs hela motionen här.

Det är viktigt vi ser möjligheterna med cyklandet. Cykeln är billigt, enkelt och snabb.

Var social, dela med dig!
, , ,