Morgondagens rättspolitik II – domstolarna

Vårt samhälle är föränderligt. Det är viktigt att lagar och regler uppdateras kontinuerligt. Lagar är till för att skydda våra gemensamma värderingar i vårt samhälle för att vi alla – du och jag – skall kunna känna oss trygga i vårt gemensamma liv. Rättsväsendet arbetar för den enskildes trygghet och säkerhet. Tilltron till rättssamhället bygger på att människor kan förlita sig på rättvis rättstillämpning och en effektiv brottsbekämpning där övergrepp och kränkningar av medmänniskors integritet och egendom effektivt motverkas. Ett rättssamhälle kräver fungerande domstolar. Att få sin sak prövad av en opartisk och självständig domstol är en grundläggande rättighet för varje svensk medborgare, likaväl som att den som blivit anklagad för ett brott ska betraktas som oskyldig ”intill dess hans skuld lagligen fastställts”.

Endast 16 procent av alla brott begångna under 2005 blev uppklarade. Detta låga tal är ett bekymmer och det skadar människors förtroende för rättsväsendet. Den socialdemokratiska regeringen har skurit ner mycket på rättsväsendet de senaste åren och denna skada kommer att ta lång tid att reparera. Den förra regeringen startade under förra mandatperioden ett förändringsarbete när det gäller domstolsväsendet. Domstolarna tvingas arbeta under hårt tryck och ansträngd ekonomi. Antalet inkomna mål ökar och de långa väntetiderna är ett problem i både brottsmål och tvistemål. Rättssäkerheten äventyras och människor tvingas vänta orimligt länge på beslut som är viktiga, ibland livsavgörande. Kristdemokraterna och Alliansen har prioriterat rättsväsendet genom åren och gör så nu även i regeringsställning.

Domstolarna tvingas arbeta under hårt tryck och ansträngd ekonomi. Antalet inkomna mål ökar och de långa väntetiderna är ett problem i både brottsmål och tvistemål. Rättssäkerheten äventyras och människor tvingas vänta orimligt länge på beslut som är viktiga, ibland livsavgörande. Kristdemokraterna och Alliansen har prioriterat rättsväsendet genom åren och gör så nu även i regeringsställning.

Det gäller att stävja och förebygga brottslighet, men när brott väl begås är det viktigt med stöd under rättsprocessen. Man talar ofta om barnens rätt i samhället och det är också vår målsättning i Kristdemokraterna – att barn som är inblandade i en process skall få stöd. Målsägandebiträde och/eller vittnesstöd som förklarar rättsprocessen. Det är viktigt att samhället erbjuder alla barn som är med i en rättsprocess i någon form av stöd. Rättssäkerhet handlar om att samhället har möjlighet och resurser att beivra brott på ett korrekt sätt, men också ge brottsoffer och vittnen det stöd de behöver. En vanlig medborgare besöker i genomsnitt en domstol en gång under sin livstid. Även vuxna människor som är del av en rättsprocess skall naturligtvis också ha rätt till stöd. Det är oerhört viktigt att vittnen ställer upp och då är det självklart att de skall beredas hjälp och stöd. Brottsoffer skall behandlas med respekt och medkänsla samt skyddas av rättsordningen. Det rättssystem vi står för skall erbjuda denna rättstrygghet.

2006 släppte Justitiekansler rapporten ”Felaktigt dömda”. Syftet var att ta reda på om rättssäkerheten är tillräckligt väl tillgodosedd i brottmålsprocessens olika delar, hos polis, åklagare och i domstol. Justitiekansler sade i rapporten bland annat att han inte har full tillit till rättssystemet, att det faktiskt sitter oskyldigt dömda i fängelserna. Rapporten talar om tvivelaktig bevishantering av svenska domstolar. Man släpper ur sig felaktiga fällande domar för lättvindigt, resultatet är att vi har oskyldiga i svenska fängelser, menar rapporten. En annan brist som rapporten tar upp är Spekulativa bedömningsgrunder – kunskap och erfarenheter som ligger till grund för domstolens ställningstaganden måste redovisas. Subjektiva föreställningar om hur domaren tror att verkligheten är beskaffad får inte läggas till grund för domstolens ställningstaganden. Det förekommer i de granskade domarna flera exempel på resonemang som inte stöds på ett godtagbart underlag.

Straffrätten och domstolarna skall säkra så att den lilla människan inte hamnar bakom lås och bom utan ordentliga bevis. När detta inte fungerar, har vi ett omfattande systemfel att göra med eller rör det sig om enstaka fall, sällsynta undantag i en annars säker process?

Var social, dela med dig!
, ,