Ge skydd till ensamkommande flyktingbarn

Idag skriver Maria Larsson i GP att vi måste ge bättre mottagande till flyktingbarn. En väldigt viktigt fråga som Sverige också fått internationell kritik för.

Maria skriver:

Sverige tillhör de länder som tar emot många ensamkommande flyktingbarn. Många myndigheter, kommuner, frivilliga organisationer och enskilda är engagerade i att ge dem en trygg och säker uppväxt. Men tyvärr finns också flera brister i mottagandet – något som FN:s barnrättskommitté har kritiserat oss för. Dessa brister måste vi nu komma till rätta med. 

Oavsett boendeformen ska samma höga krav ställas på boendet som för övriga barn i socialtjänstens omsorg. Alltid när samhället åtar sig ”föräldraansvaret” måste det ske med största noggrannhet. Vi har i Sverige misskött det ansvaret vilket inte minst Vanvårdsutredningen kunnat visa med förfärande tydlighet.

Väntan på en god man kan bli lång för vissa ensamkommande barn. Denna ska fungera som ställföreträdande förälder och det är därför angeläget att en god man utses så fort som möjligt – helst inom 24 timmar. Men kravet på snabbhet får inte stå i motsats till att hitta bra personer som är lämpliga för uppgiften. Det är därför nödvändigt att socialtjänsten ser till att barnet får både stöd och relevant information om processen. Socialtjänstens ansvar inträder ju så fort barnet anländer.

Ett flertal ensamkommande barn har försvunnit efter att ha anlänt till Sverige och placerats i en kommun. Under första halvåret förra året försvann 494 barn utan att vi vet vad som hänt.

Förklaringen kan vara att de, efter att ha nekats att få stanna, har sökt asyl i något annat land eller åkt hem. Men Migrationsverket befarar också att barn hamnar i prostitution och kriminalitet.

Det är djupt otillfredsställande att sådana oklarheter råder på det här området. Det är viktigt att Polisen, Migrationsverket och Socialtjänsten har ett sådant samarbete så att ärenden inte faller mellan stolarna. Det bör också övervägas om EU:s gemensamma hotline för försvunna barn kan användas.

Vi har kunnat läsa i media hur hundratals ensamkommande flyktingbarn har försvunnit spårlöst i Sverige de senaste två åren. Resurserna som läggs ner på att följa upp dessa försvinnanden är minimala och hade lett till omfattande protester om det hade gällt svenskfödda barn som försvunnit.

För mig som arbetat som humanjurist kan jag bara säga att det Maria beskriver stämmer med verkligheten och det är viktigt att Sverige verkligen står upp för alla barn. Enligt FN:s barnkonvention har ensamkommande flyktingbarn rätt till samma skydd som andra barn i Sverige. När svenska barn far illa griper sociala myndigheter in omedelbart och det görs omfattande utredningar. Dessa höga skyddskrav gäller idag inte för flyktingbarnen vilket också FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för.

Vi har ingen aning om vad som händer med dessa barn, men risken är överhängande att de utnyttjas som svart arbetskraft eller utsätts för människohandel. Kristdemokraterna anser att barn som kommer ensamma snabbt ska få ett säkert boende och en god man. Därför vill vi ha en lagstiftning som gör varje kommun skyldig att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Kristdemokraterna tycker också att det ska vara ett krav att en god man med vårdnadsansvar utses inom 24 timmar från det att barnet anländer.

Även när det gäller ensamkommande flyktingbarn har det funnits en oro kring om deras rättigheter tas tillvara på ett tillräckligt sätt. Därför ges Migrationsverket ett uppdrag i sitt nya regleringsbrev innebärande att de ska verka för att ett välfungerande mottagande kan ske i hemlandet för de ensamkommande barn som ska återvända enligt ett lagakraftvunnet beslut som avvisning eller utvisning. Verkställighet ska ske med beaktande av barnkonventionen. Detta uppdrag ska delredovisas i september 2011. Att barnkonventionen ges en tydlig roll i asylprocessen är ett viktigt led i att säkerställa att barns rättigheter tas tillvara.

Var social, dela med dig!
,