Det behövs tydliga konsekvenser när barn begår brott

Utvecklar förslaget om barnrättsinsats för barn under 15 år som begår brott på Newsmill.

Forskningen på området barns och ungas brottslighet inriktar sig främst på de över 15 år. Materialet om barn under 15 år är betydligt mindre omfattande eftersom dessa inte är straffmyndiga. Ofta har brottsligheten tagit sin början redan innan barnet fyllt 15 år, inte sällan redan i tioårsåldern. I många fall har de som når straffmyndighetsålder redan utvecklat en vanebrottslighet. För att förhindra att de kriminella gängen växer till behövs tidiga ingripanden mot ungdomar i riskzonen; tydliga signaler som talar om att det kriminella beteendet inte är okej.

Ett barn under 15 år som begår ett brott hanteras idag inte av rättsväsendet, utan av socialtjänsten. Tyvärr vidtar socialtjänsten sällan verksamma åtgärder. I de allra flesta fall läggs den minderåriges brott till handlingarna. Samhället måste reagera på de riktigt unga ungdomarnas brottslighet tidigare än vad som sker i dag. Om en ung människa trots förebyggande insatser begår ett brott är det sämsta som kan hända att samhället inte reagerar på ett adekvat sätt.

Det faktum att personer under 15 år inte är straffmyndiga utnyttjas ibland ganska hänsynslöst av kriminella gäng. För att motverka att unga under 15 år utnyttjas för att utföra brott i äldre gängmedlemmars ställe måste samhällets reaktion när unga begår brott bli tydligare och kraftfullare. Därför bör en domstolsliknande nämnd – en barnbrottsnämnd – inrättas. Denna ska behandla ärenden där barn under 15 år begått ett allvarligare brott eller ett brott av strategisk karaktär, dvs sådana brott som ofta leder till fortsatt kriminalitet. De närmare formerna för barnbrottsinstansens sammansättning och arbetsformer bör utredas närmare.

Polisen, socialtjänsten och åklagarmyndigheten har på några ställen i landet inlett ett samarbete som vi ser mycket positivt på. Ett problem idag är dock socialtjänstens dubbla roller, som både hjälpande och verkställande av ett utdömt straff. Det är svårt för både socialtjänstens personal och ungdomarna att se skillnaden mellan rollerna. Kristdemokraterna vill därför att socialtjänsten roll ska ses över, för att de på bästa sätt kunna stödja och hjälpa de unga brottslingarna, samtidigt som även personer under 15 år upplever en tydlig motreaktion från samhället när de begår allvarliga brott.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, , ,